Στρατηγική Τομέα Διοίκησης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών


ΑΠΟΣΤΟΛΗ μας είναι η συνεχής ανάπτυξη διοικητικών και ηγετικών δεξιοτήτων σε νοσηλευτές όλων των βαθμίδων για την προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

ΟΡΑΜΑ μας είναι κάθε νοσηλευτής και ένας ηγέτης.

ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ/ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΜΕΑ 2016:

 

Α. Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη

Προτεινόμενες Δράσεις:

  • Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών νοσοκομείων (πχ ερωτηματολόγια στις Διευθύνσεις / Γραφεία Εκπαίδευσης)
  • Διοργάνωση 2 ημερίδων (1/6μηνο)
  • Διοργάνωση στρογγυλής τράπεζας στο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΕΣΝΕ

 

Β. Υποστήριξη νοσηλευτικής/κλινικής πρακτικής

Προτεινόμενες Δράσεις:

  • Διενέργεια μελέτης με θέμα το προφίλ δεξιοτήτων του έλληνα προϊσταμένου νοσηλευτή
  • Δημιουργία αποθετήριου ερευνητικών μελετών (μεταπτυχιακές, διδακτορικές διατριβές, έρευνες)
  • Διοργάνωση φροντιστηρίου/σεμιναρίου για την ανάπτυξη δεικτών μέτρησης της κλινικής πρακτικής

 

Γ. Αύξηση μελών του Τομέα κατά 50%

Προτεινόμενες Δράσεις:

  • Ανάπτυξη πολιτικών επικοινωνίας με τα μέλη του τομέα μας (emails, SMS, ευχές, reminders, προσκλήσεις, κλπ)
  • Δημιουργία συνδέσμων στα νοσοκομεία
  • Δημιουργία και εκτύπωση καρτών (σαν ταυτότητα) για τους συνδέσμους των νοσοκομείων
  • Συναντήσεις με τους συνδέσμους (1/6μηνο)