ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
«ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ»

 

Ιδρύθηκε 27 Σεπτεμβρίου 1923
Αναγνωρίσθηκε 22 Ιανουαρίου 1924
Έγινε μέλος Διεθνούς Συμβουλίου Νοσοκόμων τον Ιούνιο του 1929
Τροποποιήθηκε 15 Ιανουαρίου 1936
Τροποποιήθηκε 16 Μαϊου 1961
Τροποποιήθηκε 28 Δεκεμβρίου 1965
Τροποποιήθηκε 17 Φεβρουαρίου 1972
Τροποποιήθηκε 29 Φεβρουαρίου 1988
Τροποποιήθηκε 14 Μαϊου 2002Aρθρο 1ο

Ιδρύεται Σωματείο υπό την επωνυμία Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος «ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ», (Ε.Σ.Ν.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα και έχει τμήματα σε όλη την Ελλάδα.Aρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Συνδέσμου είναι:

Α. Η προαγωγή και η ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως Επιστήμης και Τέχνης για την ανύψωση του θεσμού και την εξασφάλιση παροχής υψηλής στάθμης νοσηλευτικής φροντίδας στο κοινωνικό σύνολο.

Β. Η κατοχύρωση του τίτλου και του έργου των Νοσηλευτών, ο καθορισμός των καθηκόντων των Νοσηλευτών γενικής νοσηλευτικής και ειδικοτήτων, καθώς και των προσόντων που απαιτούνται για την κατάληψη ανάλογης θέσεως.

Γ. Ο καθορισμός ειδικών κριτηρίων ασκήσεως του Νοσηλευτικού έργου σε ολόκληρο το φάσμα των επί μέρους ειδικοτήτων του, για την αποτελεσματική περιφρούρηση της Δημόσιας Υγείας καθώς και κανόνων νοσηλευτικής δεοντολογίας, για την εξύψωση του έργου των Νοσηλευτών.

Δ. Η εκπροσώπηση του Κλάδου, η ελεύθερη και τεκμηριωμένη έκφραση απόψεων στα θέματα και ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά Νοσηλευτικό προσωπικό. Η συμμετοχή του Κλάδου στο σχεδιασμό και την εκπόνηση ή την αναθεώρηση υγειονομικών προγραμμάτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και την κατάρτιση σχετικών νομοσχεδίων σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της χώρας, φορείς της τοπικής αυτοδιοικήσεως, άλλους υγειονομικούς κλάδους, συνδικαλιστικά σωματεία και το ευρύτερο κοινό.

Ε. Η αντιπροσώπευση του Κλάδου σε διεθνή νοσηλευτικό χώρο και η στενή συνεργασία με το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών (I.C.N.) του οποίου μέλος είναι ο Ε.Σ.Ν.Ε. από το 1929, την Ομάδα Εργασίας Ερευνητών Νοσηλευτών Ευρώπης (W.E.N.R.), την Μόνιμη Επιτροπή Νοσηλευτών της Ε.Ε. (P.C.N.) και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς. Με τη συνεργασία αυτή επιδιώκεται η εφαρμογή και στη χώρα μας των αφορώντων στο Νοσηλευτικό Προσωπικό και ψηφιζομένων εκάστοτε Κατευθυντηρίων Οδηγιών, Διακηρύξεων, Αποφάσεων, Συμβάσεων και Συστάσεων, από το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών, την Ε.Ε., άλλους Διεθνείς Νοσηλευτικούς Οργανισμούς, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και άλλες διεθνείς οργανώσεις.

ΣΤ. Η συσπείρωση και συνένωση όλων των Νοσηλευτών που είναι στην ενεργό υπηρεσία, ή συνταξιούχων, οπουδήποτε και αν εργάζονται, ιδιωτεύουν ή κατοικούν με σκοπό την συναδελφική αλληλεγγύη, αμοιβαία κατανόηση, αλληλοβοήθεια και αλληλοεξυπηρέτηση, μακριά από πολιτικές επιρροές, εκδηλώσεις ή αντιδικίες. Η σύμπραξη και συνεργασία όλων των Νοσηλευτών σε μια κοινή προσπάθεια επιλύσεως των εκάστοτε προβλημάτων του Κλάδου και ανυψώσεως του κύρους της κοινωνικής αποστολής και ποιοτικής στάθμης του Νοσηλευτικού έργου για την ηθικοκοινωνική και υλική δικαίωση της τάξεως των Νοσηλευτών αλλά και την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

ΜΕΣΑ

Τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών είναι:

  • Η επιστημονική κατάρτιση και η συνεχής εκπαίδευση των μελών με διαλέξεις, προγράμματα συνεχούς εκπαιδεύσεως, σεμινάρια και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, καθώς και η έκδοση περιοδικού και βιβλίων, η χορήγηση υποτροφιών και ευκαιριών εργασίας στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα Ανταλλαγής του I.C.N. κ.λπ.
  • Η ενθάρρυνση προαγωγής και αναπτύξεως της Νοσηλευτικής Έρευνας, καθώς και η ανάληψη ερευνητικών εργασιών στη Νοσηλευτική.
  • Η μελέτη και συνεχής αξιολόγηση της Νοσηλευτικής εκπαιδεύσεως και της ασκήσεως του Νοσηλευτικού έργου τόσο στους ειδικούς νοσηλευτικούς τομείς, όσο και στην Νοσηλευτική Διδασκαλία και την Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας και Πρόνοιας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και με άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες, Οργανισμούς και Ιδρύματα.
  • Η οργάνωση ευκαιριών συναντήσεων των Νοσηλευτών κατά τομείς εργασίας ή και ως σύνολο, για την ανταλλαγή απόψεων και πείρας, καθώς και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, σε Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια κ.λπ.
  • Η προώθηση λειτουργίας Πανεπιστημιακών Σχολών ή Τμημάτων Νοσηλευτικής στην Ανώτατη Εκπαιδευτική βαθμίδα.
  • Η οργάνωση Διεθνών Νοσηλευτικών Συνεδρίων ή συναντήσεων στη χώρα μας κ.λπ.