Η σημαντικότερη Νομοθεσία που αφορά την Νοσηλευτική αλλά και την Νοσηλευτική Εκπαίδευση

Νόμοι

(1982) N. 1278-1982 Σύσταση ΚΕΣΥ
(1985) Ν. 1579-1985 Εκπαίδευση - Ειδικότητες Νοσηλευτών
(1989) N. 1865-1989 Μεταγραφές Κατατάξεις σε ΑΕΙ ΤΕΙ
(1992) Ν. 2071-1992 Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση του Συστήματος Υγείας
(1999) N. 2716 Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
(2001) N. 2920-2001 Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας
(2003) Ν. 3106-2003 Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας
(2003) Ν. 3172-2003 Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
(2004) N. 3235-2004 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
(2004) N. 3252-2004 Σύσταση ΕΝΕ
(2004) Ν. 3230-2004 Καθιέρωση Συστήματος Διοίκησης με Στόχους
(2005) N. 3370-2005 Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσιών δημόσιας Υγείας
(2005) N. 3374-2005 Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
(2005) N. 3418-2005 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας
(2005) Ν. 3305-2005 Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
(2005) Ν. 3402-2005 Αιμοδοσία
(2007) Ν. 3549-2007 Μεταρρύθμιση ΑΕΙ
(2008) N. 3685-2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές
(2009) Ν. 3794-2009 Ρύθμιση Θεμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης
(2010) Ν. 3839-2010 Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων
(2010) Ν. 3852-2010 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
(2010) Ν. 3868-2010 Αναβάθμιση του ΕΣΥ
(2011) N. 4025-2011 Αναδιάρθρωση του ΕΣΥ
(2011) Ν. 3918-2011 Διαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστημα Υγείας
(2011) Ν. 3979-2011 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
(2011) Ν. 3984-2011 Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων
(2011) Ν. 3986-2011 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
(2011) Ν. 4009-2011 Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση Ποιότητας Σπουδών των ΑΕΙ
(2012) N. 4052-2012 Επείγουσες Διατάξεις για τη Μείωση του Δημοσίου Χρέους
(2012) N. 4093-2012 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
(2012) Ν. 4057-2012 Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων
(2013) Ν. 4132-2013 Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας
(2013) Ν. 4139-2013 Εξαρτησιογόνες Ουσίες
(2013) Ν. 4210-2013 Γονική-Αναρρωτική-Φοιτητική-Εκπαιδευτική Άδεια
(2014) Ν. 4238-2014 ΠΕΔΥ
(2014) Ν. 4275-2014 Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων
(2014) Ν. 4286-2014 Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομείων