ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΣ
ΦΕΚ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Νόμος 3918ΦΕΚ 31Α/02-03-2011Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις
Νόμος Ν. 3839 /2010
 Κρίσεις των Προϊσταμένων
   
Αναβάθμιση του ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Από τα επίσημα Πρακτικά της Ζ΄, 27 Ιουλίου 2010, αριθ. Συνεδρίασης του Τμήματος Διακοπής των Εργασιών
Διεκπ. της Βουλής
ΝΟΜΟΣ 683
ΦΕΚ 124Α/7.5.1948
Περί διπλωματούχων Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών Αδελφών. Άρθρο 15/2 υπηρεσιακή στολή δωρεάν.
ΝΟΜΟΣ 4111
ΦΕΚ 163Α/9.10.1960
Αρ. 18: Μηνιαία άδεια ακτινοπροστασίας (Εργαζόμενοι στα ακτινολογικά εργαστήρια).
62 Β΄ΔΙΑΤΑΓΜΑ
ΦΕΚ 18Α/25.1.1968
Περί καθορισμού Στολής Διπλωματούχων Αδελφών Νοσοκόμων, Επισκεπτριών Αδελφών, Βοηθών Νοσοκόμων και των Πρακτικών Νοσοκόμων.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΦΕΚ 172Β/5.4.1968
Κανονισμός καθηκόντων Νοσηλευτικού Προσωπικού – Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 781
ΦΕΚ 29Α/31.12.1970
Περί συμπληρώσεως της κείμενης νομοθεσίας περί της εκπαιδεύσεως και ασκήσεως επαγγέλματος Αδελφής Νοσοκόμου και Επισκέπτριας.
Άρθρο1. Κατάταξη Σχολών
Άρθρο 2. Χρόνος Εκπαίδευσης εις Σχολές Νοσοκόμων και Επισκεπτριών.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 632
ΦΕΚ 272Α/30.9.1974
Περί καθορισμού ειδικεύσεως Διπλωματούχων Αδελφών Νοσοκόμων εν τη Ανωτέρα Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων Θεραπευτηρίου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».
Τεχνική χειρουργείου 11 μήνες
ΜΕΘ 42 εβδομάδες
Παθολογική Ειδ. 48 εβδομάδες
Χειρουργική Ειδ. 48 εβδομάδες
ΝΟΜΟΣ 201
ΦΕΚ 228Α/ 18.10.1975
Ειδικό νοσοκομειακό επίδομα από 1.9.1975
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 813
ΦΕΚ 264Α/22.11.1975
Περί ιδρύσεως Σχολής Βοηθών Νοσοκόμων στο Νοσοκομείο Ε.Ε.Σ.
ΝΟΜΟΣ 434
ΦΕΚ 246Α/14.9.1976
Θέματα αφορώντα τους δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους ΝΠΔΔ.
ΝΟΜΟΣ 580
ΦΕΚ 106Α/16.04.1977 Περί βαθμολογικής εξελίξεως προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων & ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 679
ΦΕΚ 199Α/31.8.1979
Περί τροποποίησης του καθορισμού Στολών Νοσηλευτικού Προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 184
ΦΕΚ 51Α/1979
Περί Ιδρύσεως Τμήματος Νοσηλευτικής εις την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α4Β/ΟΙΚ.798
ΦΕΚ 303Β /24.3.1980
Περί Μετατροπής των Σχολών Βοηθών Νοσοκόμων μονοετούς φοιτήσεως του Υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών σε Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές Νοσηλευτικές Σχολές.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 561
ΦΕΚ 153Α/1.7.1980
Περί χορηγήσεως άδειας εις τους υφοιανδήποτε σχέση υπηρετούντες εις το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ φοιτητές κατά την περίοδο εξετάσεων.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 562
ΦΕΚ 153Α/1.7.1980
Περί τροποποιήσεως του ΠΔ 184/1979 περί Ιδρύσεως Τμήματος Νοσηλευτικής εις την Ιατρικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΝΟΜΟΣ 1076
ΦΕΚ 224Α/2.10.1980
Αρ.10 Επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος νοσηλευτικής δύναται με απόφαση του Υπουργείου Υγείας να παρέχεται εκπαιδευτική άδεια μετά ή άνευ αποδοχών ισόχρονη προς την διάρκεια των σπουδών.
ΝΟΜΟΣ 1157
ΦΕΚ 126Α/29.12.1980
Άρθρο 1/1 :Χρόνος εργασίας. Καθιερώνεται από 1.1.1981 πενθήμερη εβδομάδα εργασίας.
Άρθρο 1/5 :Ωράριο μονίμων υπαλλήλων του δημοσίου σε τριάντα επτά και μισή ώρα.
Άρθρο 1/9 :Ωράριο εργασίας μητέρας
Άρθρο 1/11 : α. Καθορισμός αργιών.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11868
ΦΕΚ 138Β /11.3.1981
Περί καθορισμού ημερομισθίου αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων απασχόλησης της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1283
ΦΕΚ 312Α/16.10.1981
Περί τροποποιήσεις του υπ.αρ.679/31.8.79 ΠΔ/τος περί τροποποιήσεις του υπ. αρ.62/1968 ΒΔ περί καθορισμού Στολής Διπλωματούχων Αδελφών Νοσοκόμων ως και των Πρακτικών Νοσοκόμων και τον καθορισμό της στολής των ανδρών νοσοκόμων.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1321
ΦΕΚ 729Α/4.12.1981
Περί ωρών εργασίας προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, ΝΔ 2592/53 και των Σχολών του, που εφαρμόζουν το σύστημα της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
ΝΟΜΟΣ 1278
ΦΕΚ 105Α/31.8.1982
Για σύσταση κεντρικού συμβουλίου
ΝΟΜΟΣ 1316
ΦΕΚ 3Α/11.1.1983
Ίδρυση οργάνωση και αρμοδιότητες του ΕΟΦ της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας της Κρατικής Φαρμακαποθήκης και τροποποίηση και συμπλήρωση της φαρμακευτικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ 1351
ΦΕΚ 56Α/28.4.1983
Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ 1383
ΦΕΚ 106Α/ 5.8.1983
Αφαιρέσεις και Μεταμοσχεύσεις ανθρώπινων ιστών και οργάνων.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΑ.ΔΙΚ.ΠΡ/180/8703
ΦΕΚ 684Β/19.9.1983
Τρόπος διαδικασία και προϋποθέσεις εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομίμων προσώπων δημοσίου δικαίου.
ΝΟΜΟΣ 1397
ΦΕΚ 143Α/ 7.10.1983
Εθνικό Σύστημα Υγείας
Αρ.4. ΠΕΣΥ
Αρ.14. Κέντρα Υγείας
ΝΟΜΟΣ 1431
ΦΕΚ 46Α/16.4.1984
Ρυθμίσεις θεμάτων φορέων κοινωνικής πρόνοιας
ΝΟΜΟΣ 1471
ΦΕΚ 112Α/6.8.1984
Περί ρυθμίσεως θεμάτων νοσηλευτικών ιδρυμάτων αγροτικών ιατρείων και υγειονομικών σταθμών και άλλων συναφών διατάξεων.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 174
ΦΕΚ 59Α/29.3.1985
Άσκηση στο επάγγελμα σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΤΕΙ.
ΝΟΜΟΣ 1579
ΦΕΚ 217Α/23.12.1985
NOMOΣ: 1568/85 ΦΕΚ 177/Α/18-10-85 Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 40
ΦΕΚ 14Α/ 19.2.1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 87
ΦΕΚ 32Α/ 27.3.1986
ΝΟΜΟΣ 1586
ΦΕΚ 27Α/ 1.4.1986
Βαθμολογικές διαρθρώσεις του Δημοσίου.
‘Αρθρο 9 :Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων με βαθμό Α΄.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΡ. Α4/β/οικ/903
ΦΕΚ 238Β/ 23.4.1986
Καθορισμός κριτηρίων επιλογής ορών και προϋποθέσεων φοίτησης των πρακτικών νοσοκόμων στις Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές Νοσηλευτικές Σχολές αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
ΝΟΜΟΣ 1609
ΦΕΚ 86Α/ 3.7.1986
‘Αρθρο 7 : Ένταξη των Διπλωματούχων Αδελφών Νοσοκόμων στο 17ο και 2ο μισθολογικό κλιμάκιο.
ΝΟΜΟΣ 1672
ΦΕΚ 203Α/ 24.12.1986
Κύρωση της 149/1977 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του Νοσηλευτικού Προσωπικού.
ΝΟΜΟΣ 1729
ΦΕΚ 44Α/ 7.8.1987
Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες διατάξεις.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΡ.Α4/203
ΦΕΚ 106Β/ 25.2.1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 81
ΦΕΚ 36Α/ 29.2.1988
Κοστολόγηση ιατρικών πράξεων
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αρ.Α4β/281
ΦΕΚ 226Β / 22.4.1988
Ταχύρυθμη εκπαίδευση των Πρακτικών Νοσοκόμων
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 193
ΦΕΚ 84Α/6.5.1988
Γονική Άδεια.
ΝΟΜΟΣ 1820
ΦΕΚ 261Α/17.11.1988
Αιμοδοσία
ΝΟΜΟΣ 1674
ΦΕΚ 203Α/ 24.12.1988
Ρύθμιση θεμάτων ΑΕΙ και άλλες διατάξεις
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 49
ΦΕΚ 49Α/ 10.2.1989
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Άρθρο 10/γ : Τμήμα Νοσηλευτών.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2026063/3404/0022
ΦΕΚ 226Β /28.3.1989
Χορήγηση ειδικού επιδόματος σε προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας Νοσοκομείων και Θεραπευτηρίων του Δημοσίου και του ΙΚΑ (ως κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής στις υπηρεσίες υγείας).
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 351
ΦΕΚ 159Α/ 14.6.1989
ΝΟΜΟΣ 1865
ΦΕΚ 210Α/ 28.9.1989
Μετεγγραφές Φοιτητών και Σπουδαστών εσωτερικού και εξωτερικού και κατατάξεις πτυχιούχων στα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 5 : Ισοτιμία πτυχίων ΚΑΤΕΕ – ΤΕΙ.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Α4/2450
ΦΕΚ 476Β/1.7.1991
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Α4Β/1614
ΦΕΚ 330Β/18.5.1992
Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος Νεφρολογίας
ΝΟΜΟΣ 2071
ΦΕΚ 123Α /15.7.1992
Εκσυγχρονισμός και οργάνωση συστήματος υγείας
ΝΟΜΟΣ 2082
ΦΕΚ 158Α/ 21.9.1992
Αναδιοργάνωση της κοινωνικής πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών κοινωνικής προστασίας.
ΝΟΜΟΣ 2194
ΦΕΚ 34Α/16.3.1994
Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ 2345
ΦΕΚ 213Α/12.10.1995
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αρ.Υ7/οικ 6831
ΦΕΚ 380Β /19.1.1996
Ειδική Εκπαίδευση 6 μηνών
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αρ. Υ7/οικ. 395
ΦΕΚ 424 Β /5.6.1996
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αρ.Υ7/οικ.3257
ΦΕΚ 448 Β / 14.6.1996
Καθορισμών ορών και προϋποθέσεων ειδικής εκπαίδευσης στη νοσηλευτική αιμοδοσίας.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αρ.Υ7/οικ. 3841
ΦΕΚ 500 Β / 25.6.1996
Καθορισμών ορών και προϋποθέσεων για την ειδική εκπαίδευση νοσηλευτών στην ογκολογική νοσηλευτική.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αρ.Υ7/οικ.3842
ΦΕΚ 516 Β / 3.7.1996
Καθορισμών ορών και προϋποθέσεων ειδικής εκπαίδευσης στη νοσηλευτική αναισθησιολογίας για νοσηλευτές.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9594
ΦΕΚ 790 Β /29.8.1996
Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας – συγκρότησης και εκλογή της Νοσηλευτικής Επιτροπής (ΝΟΕ).
ΝΟΜΟΣ 2470
ΦΕΚ 40Α/ 21.3.1997
Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ 2519
ΦEΚ 165Α/21.8.1997
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας και οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ 2646
ΦΕΚ 236Α/20.10.1998
ΝΟΜΟΣ 2716
ΦΕΚ 96Α/17.4.1999
ΝΟΜΟΣ 2737
ΦΕΚ 174Α/27.8.1999
Μεταμοσχεύσεις ανθρώπινων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ 2889
ΦΕΚ 37Α/ 2.3.2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 210
ΦΕΚ 165Α/ 24.7.2001
Επαγγελματικά Δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος του ΟΕΕΚ.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 216
ΦΕΚ 167Α/ 25.7.2001
ΝΟΜΟΣ 2920
ΦΕΚ 131Α/27.10.2001
Σώμα Επιθεωρητών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ).
ΝΟΜΟΣ 2955
ΦΕΚ 256Α/1.11.2001
Προμήθειες Νοσοκομείων και Μονάδων Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ 3106
ΦΕΚ 30Α/10.2.2003
ΝΟΜΟΣ 3172
ΦΕΚ 197Α/6.8.2003
 ΝΟΜΟΣ 3204
 ΦΕΚ 296Α/23.12.2003 Τροποποίηση & συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας & ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας
ΝΟΜΟΣ 3209
ΦΕΚ 304Α/24.12.2003
ΝΟΜΟΣ 3235
ΦΕΚ 53Α/18.2.2004
ΝΟΜΟΣ 3252
ΦΕΚ 132Α/16.7.2004
ΝΟΜΟΣ 3260
ΦΕΚ 151Α/6.8.2004
Ρυθμίσεις συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης.
ΝΟΜΟΣ 3293
ΦΕΚ 231Α/26.11.2004
Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ΝΟΜΟΣ 3204
ΦΕΚ 296Α/23.12.2004
Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
ΝΟΜΟΣ 3305
ΦΕΚ 17Α/27.1.2005
Εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
ΝΟΜΟΣ 3329
ΦΕΚ 81Α/4.4.2005
 ΝΟΜΟΣ 3370
 ΦΕΚ 176/Α/ 11.07.2005 Οργάνωση & λειτουργία των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας & λοιπές διατάξεις.
  2005 Αναδιοργάνωση του συστήματος Αιμοδοσίας & λοιπές διατάξεις.
 Ν. 3754/09 ΦΕΚ 43/ 11.03.2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις»
 26.08.2009
Νόμος ΤΕΙ (Θέματα του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης)