Ν.Π.Δ.Δ.: Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος

Διαβάστε παρακάτω μερικές απο τις προσπάθειες του ΕΣΝΕ για την δημιουργία της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

Είναι γενικά αποδεκτό, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια ότι το Νοσηλευτικό προσωπικό παίζει τον ουσιαστικότερο ρόλο στην ποιότητα της φροντίδας υγείας στον Έλληνα πολίτη σε όλα τα επίπεδα (Πρωτοβάθμιο - Δευτεροβάθμιο - Τριτοβάθμιο). Η προσπάθεια αναβάθμισης της νοσηλευτικής εκπαίδευσης την τελευταία 20ετία έχει ήδη φέρει αποτελέσματα τα οποία γίνονται εμφανή στον κάθε ένα που έρχεται σε επαφή με τις υπηρεσίες υγείας. Όμως είναι λυπηρό ότι το νοσηλευτικό επάγγελμα - λειτούργημα δεν προσέχθηκε και δεν αξιολογήθηκε από την πολιτεία ανάλογα με τη σημαντικότητα του έργου που προσφέρει. Έτσι μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει καμία ουσιαστική επαγγελματική κατοχύρωση. Ακόμα χειρότερα δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και ο οποιοσδήποτε μπορεί να εκτελεί νοσηλευτικές πράξεις χωρίς καμιά συνέπεια για τον ίδιο αλλά με ανυπολόγιστες συνέπειες για την υγεία και τη ζωή των πολιτών της χώρας μας!

Ένα επίσης τεράστιο πρόβλημα είναι η μη δυνατότητα καταγραφής του υπάρχοντος αλλά και του αναγκαίου, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα αριθμού νοσηλευτικού προσωπικού της χώρας, καθότι καταγεγραμμένο είναι μόνο το νοσηλευτικό προσωπικό των δημοσίων νοσοκομείων ενώ δεν γνωρίζουμε τίποτε για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, τους οργανισμούς και τους άνεργους.

Σημαντικό θέμα αποτελεί και η πολυμορφία της εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ), η οποία προκαλεί προβλήματα τόσο στο εργασιακό περιβάλλον αλλά και στην εξασφάλιση ποιοτικής παροχής νοσηλευτικής φροντίδας.

Η υποβαθμισμένη έως ανύπαρκτη μέχρι σήμερα αυτοτελής συμμετοχή της Νοσηλευτικής στη χάραξη πολιτικής στον τομέα υγείας είναι γεγονός που βρίσκεται σε ασυμφωνία με τις διεθνείς τάσεις και προοπτικές, και έχει σα συνέπεια την απουσία νομοθετημάτων ή εξελίξεων του κλάδου.

Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις χαμηλές αμοιβές, το ισχύον συνταξιοδοτικό καθεστώς και την εντατικοποίηση της εργασίας, έχουν σαν αποτέλεσμα το νοσηλευτικό επάγγελμα που είναι ακόμα και σήμερα σε πολύ χαμηλή εκτίμηση ανάμεσα στους νέους ανθρώπους και απογοητεύει πολύ γρήγορα τους νέους επαγγελματίες, οι οποίοι είτε δεν ασκούν το επάγγελμα καθόλου μετά τη λήψη του πτυχίου τους, είτε
με την πρώτη ευκαιρία το εγκαταλείπουν. Ο νοσηλευτής σήμερα αισθάνεται περισσότερο από ποτέ ανασφαλής. Η ανασφάλεια αυτή έχει επιπτώσεις σε όλους τους τομείς άσκησης της νοσηλευτικής.
Η λύση όλων των παραπάνω προβλημάτων που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην παροχή φροντίδας υγείας στον Έλληνα πολίτη είναι η δημιουργία ενός ΝΠΔΔ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ.

Η σύσταση αυτού του φορέα αποτελεί σήμερα ώριμη διεκδίκηση του Νοσηλευτικού Κλάδου που δεν χωρά καμιά αναβολή ή καθυστέρηση στην υλοποίησή του.

ΣΚΟΠΟΙ

1. Η προαγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτητης και αυτόνομης Επιστήμης και Τέχνης για την ανύψωση του θεσμού και την εξασφάλιση υψηλής στάθμης φροντίδας υγείας στο κοινωνικό σύνολο.
2. Η έρευνα, ανάλυση και μελέτη των νοσηλευτικών θεμάτων και η σύνταξη και υποβολή επιστημονικώς ηλεγμένων μελετών στα διάφορα νοσηλευτικά προβλήματα της χώρας.
3. Η εισήγηση για γενικά και ειδικά νοσηλευτικά θέματα με δική της πρωτοβουλία ή εφ' όσον προσκληθεί από τον αρμόδιο Υπουργό ή άλλο φορέα.
4. Η συμβολή στην εξεύρεση και εφαρμογή μεθόδων και τρόπων για ορθολογική διοίκηση (οργάνωση - στελέχωση) και διαχείριση των πόρων με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την αύξηση της παραγωγικότητας αυτών.
5. Η εισήγηση σε θέματα εκπαίδευσης - μετεκπαίδευσης - συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του νοσηλευτικού κλάδου, η αξιοποίηση προς τον σκοπό αυτό υποτροφιών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και η υλοποίησή τους.
6. Η συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων επιχορηγουμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση που άμεσα ή έμμεσα έχουν σχέση με τη Νοσηλευτική.
7. Η χορήγηση - ανανέωση στα μέλη του, της άδειας άσκησης επαγγέλματος και η παρακολούθηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, η τήρηση μητρώων καθώς και η αντιποίηση της άσκησης του επαγγέλματος.
8. Ο έλεγχος φορέων και ατόμων που προσφέρουν νοσηλευτική φροντίδα.
9. Η αξιολόγηση φορέων που παρέχουν νοσηλευτική εκπαίδευση και φορέων που παρέχουν νοσηλευτική φροντίδα.
10. Η αξιολόγηση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας.
11. Η συμμετοχή στα εκάστοτε θεσμοθετημένα όργανα όπως το ΚΕΣΥ, ΠΕΣΥ, ΕΣΑΝ κι οποιοδήποτε άλλο αφορά το νοσηλευτικό επάγγελμα αλλά και τη γενικότερη χάραξη πολιτικής στον τομέα της Υγείας.
12.Η εκπροσώπηση της χώρας σε Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς του νοσηλευτικού κλάδου καθώς και σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ICN, PCN, WENR, WHO, ILO, ACTN, Συμβούλιο Ευρώπης κ.ά.
13. Η έκδοση περιοδικού, ενημερωτικού δελτίου και άλλων συγγραμμάτων και φυλλαδίων που αφορούν τη νοσηλευτική για την ενημέρωση των μελών του αλλά και του κοινωνικού συνόλου.
14. Ο καθορισμός και διασφάλιση της ελεύθερης άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος.
15. Ο έλεγχος τήρησης του κώδικα νοσηλευτικής δεοντολογίας και η προαγωγή των δεοντολογικών ηθών και εθίμων του νοσηλευτικού επαγγέλματος.
16. Η μελέτη υγειονομικών θεμάτων και η οργάνωση επιστημονικών νοσηλευτικών συνεδρίων.
17. Η δημιουργία συναδελφικού πνεύματος μεταξύ των μελών της.
18. Η επιστημονική προαγωγή των μελών της.
19. Η συμβολή στη προστασία της υγείας του Ελληνικού Λαού.

Τα παραπάνω θα επιτευχθούν:
· Με τη συμμετοχή στα εκάστοτε θεσμοθετημένα όργανα όπως το ΚΕΣΥ, ΠΕΣΥ, ΕΣΑΝ κι οποιοδήποτε άλλο αφορά το Νοσηλευτικό επάγγελμα γενικότερα.
· Με τη συμμετοχή στις επιτροπές κρίσεων του νοσηλευτικού προσωπικού
· Με την άσκηση πειθαρχικής δικαιοδοσίας.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ίδρυση Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) και λοιπές συναφείς διατάξεις.

Άρθρο 1

1. Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία "Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), πλήρως αυτοδιοικούμενο, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
2. Έδρα της ΕΝΕ ορίζεται η Αθήνα.
3. Η ΕΝΕ είναι σύμβουλος της Κυβέρνησης, των Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων οι οποίοι εποπτεύονται από το Δημόσιο και ΟΤΑ επί των θεμάτων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης υγείας και πολιτικής της υγείας.
4. Μέλη της ΕΝΕ είναι υποχρεωτικώς όλοι οι Νοσηλευτές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 2
Σκοποί

Σκοποί της ΕΝΕ είναι:

1. Η προαγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτητης και αυτόνομης Επιστήμης και Τέχνης για την ανύψωση του θεσμού και την εξασφάλιση υψηλής στάθμης φροντίδας υγείας στο κοινωνικό σύνολο.
2. Η έρευνα, ανάλυση και μελέτη των νοσηλευτικών προβλημάτων της χώρας.
3. Η συμβουλευτική της αποστολή στον Υπουργό Υγείας σε θέματα πολιτικής της υγείας, οργάνωσης και αξιολόγησης των παρεχομένων Νοσηλευτικών υπηρεσιών.
4. Η γνωμοδότηση επί σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και κανονιστικών διατάξεων σχετικών με την πολιτική της υγείας και ιδιαίτερα της Νοσηλευτικής και η έκφραση γνώμης σε θέματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, νοσηλευτικών ειδικοτήτων και επιμόρφωσης του Νοσηλευτικού προσωπικού.
5. Η χορήγηση στα μέλη άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Νοσηλευτή καθώς και η επαγγελματική κατοχύρωση και αναγνώριση της αυτοδύναμης και ανεξάρτητης άσκησης της Νοσηλευτικής.
6. Ο καθορισμός των νοσηλευτικών πράξεων και η κατόπιν προτάσεώς της, έκδοση Υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες θα κοστολογούνται.
7. Η εποπτεία της τήρησης των νόμων και των κανονισμών που αφορούν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Νοσηλευτών καθώς και την επαλήθευση των χρησιμοποιούμενων υπό των μελών αυτού τίτλων σπουδών.
8. Η τήρηση του κώδικα νοσηλευτικής δεοντολογίας και η προαγωγή των δεοντολογικών ηθών και εθίμων του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Άρθρο 3
Διάρθρωση - Διοίκηση

Η ΕΝΕ,

1. Διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) το οποίο εκλέγεται, κατά τη ΓΣ της ΕΝΕ από τους αιρετούς αντιπροσώπους των ΠΤ.
2. Διαρθρώνεται σε Περιφερειακά Τμήματα (ΠΤ) κατά υγειονομική περιφέρεια. Όργανα Διοίκησης του ΠΤ είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και το ΠΣ.
3. Το σύστημα εκλογής του ΚΣ και των Περιφερειακών Συμβουλίων (ΠΣ) είναι απλή αναλογική. Πρόταση ΕΣΔΝΕ: Οι υποψήφιοι γι' αυτά κατέρχονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Πρόταση ΠΟΕΔΗΝ: Οι υποψήφιοι γι' αυτά κατέρχονται με συνδυασμούς ή μεμονωμένοι υποψήφιοι.
4. Με Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) που θα εκδοθεί εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συνδέσμου Διπλωματούχων Νοσηλευτριών - Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΔΝΕ) (αναγνωρισθέντος με την υπ' αρ. 137/1924 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και τροποποιηθέντος δια της υπ' αρ. 927/1988 Απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών) και των εκπροσώπων Νοσηλευτών της ΠΟΕΔΗΝ, ρυθμίζονται τα θέματα τα οποία αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της ΕΝΕ.

Ειδικότερα ρυθμίζονται θέματα αναφερόμενα στα εξής:

α. Μέλη της ΕΝΕ.
β. Εξειδίκευση των σκοπών της ΕΝΕ των αναφερόμενων στο άρθρο 2 του παρόντος.
γ. Άδεια άσκησης επαγγέλματος των Νοσηλευτών. Αντιποίηση της άσκησης του επαγγέλματος.
δ. Πειθαρχικά όργανα, πειθαρχικά παραπτώματα, πειθαρχικές ποινές.
ε. Οργανισμός της ΕΝΕ, αρμοδιότητες των οργάνων του, καθώς και θέματα σχετικά
με το διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό.
στ. Επιτροπές, αποζημιώσεις μελών, κανονισμοί.
ζ. Πόροι, προϋπολογισμός, εισφορά μελών καθώς και άλλο θέμα που συνεπάγεται η λειτουργία της ΕΝΕ ως ΝΠΔΔ.

5. Όλοι οι κάτοχοι άδειας άσκησης νοσηλευτικού επαγγέλματος, κάτοχοι πτυχίου νοσηλευτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποχρεούνται να εγγραφούν στην ΕΝΕ εντός έξι (6) μηνών από της δημοσίευσης του ΠΔ.
Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο αρμόδιοι για την εγγραφή και είσπραξη των εισφορών είναι η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή με τη συνεργασία των Νοσηλευτικών Διευθύνσεων εκάστου Νοσοκομείου.
Οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι Νοσηλευτές και αυτοί που δεν εργάζονται σε Νοσοκομεία μπορούν να εγγραφούν στο πλησιέστερο προς την κατοικία τους Νοσοκομείο.
6. Μέχρι τη διενέργεια των πρώτων εκλογών για την ανάδειξη του ΚΣ, την ΕΝΕ διοικεί Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από δεκατρία (13) μέλη. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή είναι Νοσηλευτές και διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας εν συνεχεία δεσμευτικής κοινής προτάσεως του ΕΣΔΝΕ και της ΠΟΕΔΗΝ.
7. Οι πρώτες εκλογές στο ΝΠΔΔ για την ανάδειξη ΠΣ και ΔΣ, διεξάγονται εντός εννέα (9) μηνών από τη δημοσίευση του ΠΔ και με την ευθύνη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής. Ειδικότερα, η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή καλεί τα μέλη της ΕΝΕ, σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια χωριστά, σε ΓΣ για να ορίσουν με κλήρο πενταμελή Εφορευτική Επιτροπή με σκοπό την οργάνωση και διεξαγωγή εκλογών προς ανάδειξη ΠΣ, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αιρετών Αντιπροσώπων του Περιφερειακού Τμήματος. Δέκα μέρες μετά την ανάδειξη των Αιρετώv Αντιπροσώπων όλων των ΠΤ συγκαλείται ΓΣ της ΕΝΕ η οποία ορίζει με κλήρο πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή με σκοπό τη διεξαγωγή εκλογών για ανάδειξη ΔΣ, Πειθαρχικών Συμβουλίων και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
8. Τα του σκοπού και της διοίκησης της ΕΝΕ μπορεί να μεταβάλλονται με ΠΔ/μα εκδιδόμενο προτάσσει του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μετά από απόφαση ΓΣ της ΕΝΕ.

Άρθρο 4
Εκπροσώπηση της ΕΝΕ στο ΚΕΣΥ, ΣΥ.Σ.Ε.Δ.ΥΠ.Υ., Α.Ε.Ε.Σ.Υ., ΕΣΑΝ

Με την εκλογή της οριστικής διοίκησης της ΕΝΕ

α) στα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 1278/1982 μέλη της ολομέλειας του ΚΕΣΥ προστίθενται δύο τακτικοί και δύο αναπληρωματικοί εκπρόσωποι της ΕΝΕ
β) στα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 2519/1997 μέλη του Συμβουλίου Συντονισμού Ενιαίας Δράσης των Υπηρεσιών Υγείας (ΣΥ.Σ.Ε.Δ.ΥΠ.Υ.) προστίθεται ο Πρόεδρος της ΕΝΕ
γ) στα κατά την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2519/1997 μέλη του Ανώτατου Ειδικού Επιστημονικού Συμβουλίου Υγείας (Α.Ε.Ε.Σ.Υ.) προστίθεται ο Πρόεδρος της ΕΝΕ
δ) αυτή εκπροσωπείται ως μέλος (ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό) στο Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (ΑΣΑΝ)

Άρθρο 5
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Η διάλυση του σωματείου με την επωνυμία Εθνικός Σύνδεσμος Διπλωματούχων Νοσηλευτριών - Νοσηλευτών Ελλάδος και η απορρόφηση από την ΕΝΕ ακολουθεί τις διατάξεις που ορίζει το ισχύον καταστατικό του ΕΣΔΝΕ και οι κείμενες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
2. Οι εκπρόσωποι του ΕΣΔΝΕ σε διεθνείς ενώσεις και όργανα θεωρείται ότι εκπροσωπούν πλέον την ΕΝΕ μέχρι λήξης της θητείας τους, ή, σε περίπτωση ορισμού τους, μέχρι της εκλογής της οριστικής διοίκησης της ΕΝΕ, η οποία δύναται να τους αντικαταστήσει.
3. Πρόταση ΕΣΔΝΕ
Σε περίπτωση διάλυσης του ΕΣΔΝΕ και απορρόφησής του από την ΕΝΕ, αμέσως μετά τη λύση του πρώτου,
· οι υπάλληλοι του ΕΣΔΝΕ προσλαμβάνονται από την ΕΝΕ σε οργανικές θέσεις ανάλογες των προσόντων τους, που προβλέπονται στον Οργανισμό της,
· τα υφιστάμενα κληροδοτήματα του ΕΣΔΝΕ μετατρέπονται σε κληροδοτήματα της ΕΝΕ, κατά το ιδρυτικό τους και τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.