Ευρωπαική Νομοθεσία

Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση  .pdf
Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (ενημερωτικό φυλλάδιο) .pdf
Ευρωπαική Οδηγία 36/2005 .pdf
Διορθωτικό στην οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου .pdf
Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications .pdf
Scoreboard on the Professional qualifications Directive (Directive 2005/36/EC) .pdf
Evaluation of the Directive 2005/36/EC - Expirience reports from national authorities with regard to nurses  .pdf
Οδηγία 2005/36/ΕΚ - Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων .pdf
Directive 2005/36/EC - Frequently Asked Questions  .pdf
Relationship between Directive 2005/36/EC on the mutual recognition of qualifications and the European qualifications framework .pdf
Σύσταση ομάδας συντονιστών για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων .pdf 
Κώδικας Δεοντολογίας εγκεκριμένος απο την ομάδα συντονιστών για την Οδηγία 2005/36 ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων .pdf
Ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση & κατάρτιση (ECVET) .pdf
Συνθήκη της Λισσαβώνας  .pdf
Η Επίδραση της Συνθήκης της Λισα βώνας στον Τομέα Υγείας  .pdf
European Credit Transfer and Accumulation System (Πιστωτικές μονάδες ECTS)  .pdf
ECTS Users’ Guide  .pdf
Διακύρηξη της Bologna  .pdf
Εθνικές Αναφορές για την υλοποίηση της Διακύρηξης της Bologna .pdf
Διακύρηξη του Μονάχου .pdf
Πράσινη Βίβλος για το Ευρωπαικό Υγειονομικό Δυναμικό  .pdf
Λευκή Βίβλος - Μαζί για την υγεία: Στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για την περίοδο 2008-2013 .pdf
'A Community framework on the application of patients' rights in cross-border healthcare'  .pdf
EFN EU Consultation on Green Paper for EU Workforce for Health .pdf
FINE Response to the Green Paper on The European Workforce for Health .pdf
Report on the open consultation on the Green Paper on the European workforce for Health .pdf
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the application of patients' rights in cross-border healthcare .pdf
Ευρωπαική Οδηγία 77/452/EEC concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of the formal qualifications of nurses .pdf
77/455/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1977 περί τροποποιήσεως της αποφάσεως 75/367/ΕΟΚ περί συστάσεως Επιτροπής Ανωτάτων Δημοσίων Υπαλλήλων στον τομέα της Δημόσιας Υγείας   .pdf
77/454/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1977 περί συστάσεως συμβουλευτικής επιτροπής για την εκπαίδευση των νοσηλευτών  .pdf
Οδηγία 77/453/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1977 περί του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες των νοσηλευτών υπευθύνων για γενική περίθαλψη   .pdf
Οδηγία 77/452/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1977 περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων νοσηλευτή υπευθύνου για γενική περίθαλψη και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών   .pdf
Οδηγία 89/594/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Οκτωβρίου 1989 για την τροποποίηση των οδηγιών 75/362/ΕΟΚ, 77/452/ΕΟΚ, 78/686/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ και 80/154/ΕΟΚ για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων ιατρού, νοσηλευτή υπεύθυνου για τη γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου και μαίας, αντίστοιχα, καθώς και των οδηγιών 75/363/ΕΟΚ, 78/1027/ΕΟΚ και 80/155/ΕΟΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών και κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες ιατρού, κτηνιάτρου και μαίας, αντίστοιχα  .pdf