ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΣΝΕ)


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν κείμενο συντάσσεται βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Καταστατικού του Σωματείου ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, που ιδρύθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1923 και αναγνωρίστηκε με την υπ' αρ. 137/1924 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως τούτο τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 5031/2002 εγκριτική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εγκριθεί Εσωτερικός Κανονισμός που ρυθμίζει θέματα που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία του Συνδέσμου. Η εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού αρχίζει από τη στιγμή που κατατίθεται στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Σωματείων)».

Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού είναι να ρυθμιστούν λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας του Συνδέσμου.

Ειδικότερα, ο Εσωτερικός Κανονισμός αναφέρεται στη Λειτουργία των: Κεντρικών και Περιφερειακών Γραφείων, του Διοικητικού Συμβουλίου, των Περιφερειακών Τμημάτων (ΠΤ) και των Περιφερειακών Συμβουλίων, των Παραρτημάτων (Π) και των Τοπικών Επιτροπών, των Εκπροσώπων του Συνδέσμου, των ειδικών Νοσηλευτικών Τομέων, του Σπουδαστικού Τομέα, των ειδικών Επιτροπών για τη διαχείριση εσόδων από κεφάλαια που εδωρήθησαν για συγκεκριμένο σκοπό και γενικά σε θέματα που δεν αναφέρονται ρητά στο Καταστατικό και δεν περιέχονται στους περί Σωματείων Νόμους, διευκολύνουν όπως την ομαλή λειτουργία του και την αξιοποίηση όλων των πόρων και δυνατοτήτων για την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ


Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΝΕ ΚΑΙ ΔΣ

Τα Κεντρικά Γραφεία του ΕΣΝΕ βρίσκονται πάντοτε στην Αθήνα και η λειτουργία τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του Συνδέσμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προσλαμβάνεται έμμισθο προσωπικό για τις ανάγκες του ΕΣΝΕ, με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται τα προσόντα και τα καθήκοντα των υπαλλήλων, καθώς και η αμοιβή του έμμισθου προσωπικού βάσει των ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων περί αμοιβών Υπαλλήλων Γραφείων.

Οι ώρες εργασίας και κάθε άλλη υποχρέωση του Συνδέσμου προς τους εργαζομένους καθορίζονται σύμφωνα με την εργατική Νομοθεσία και τις διατάξεις της ισχύουσας εκάστοτε Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Την εργασία των υπαλλήλων των Κεντρικών Γραφείων κατευθύνουν και επιβλέπουν ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του Συνδέσμου. Είναι δυνατόν να οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ένα οποιοδήποτε μέλος του, ως εποπτεύων Σύμβουλος, για να αναλάβει την ευθύνη αυτή.

Σε περίπτωση που κάποιος υπάλληλος δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του ή δεν έχει αντικείμενο εργασίας δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να απολυθεί καταβαλλομένης της νομίμου αποζημίωσης.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται επίσης να προσλαμβάνεται έκτακτο προσωπικό, επί μισθώ ή ημερομισθίω, για ορισμένο χρονικό διάστημα και για απόδοση συγκεκριμένου έργου.

Για τη λειτουργία του Συνδέσμου, την οργάνωση και διεκπεραίωση ορισμένων δραστηριοτήτων δύνανται να προσφέρουν τη βοήθειά τους, εθελοντικά, μέλη του Συνδέσμου, συνεργάτες και εθελοντές Αδελφές του ΕΕΣ κ.α.

Για την αρτιότερη λειτουργία του Συνδέσμου, και εφ' όσον το επιτρέπουν οι πόροι του, μπορεί να διοριστεί Διευθυντής, ως υπεύθυνος για την όλη λειτουργία καθώς και την ανάπτυξη, την οργάνωση και τη διεκπεραίωση των διαφόρων δραστηριοτήτων του.

Ο Διευθυντής πρέπει να είναι Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ, κάτοχος τουλάχιστον της Αγγλικής γλώσσας με οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, καλή ψυχική και σωματική υγεία, καλές διαπροσωπικές σχέσεις, γνώση των επαγγελματικών θεμάτων και ενδιαφέρον για το έργο του Συνδέσμου. Τα καθήκοντα του Διευθυντή καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός των πλαισίων της γενικής του ευθύνης.

Ο Διευθυντής εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεργάζεται και βοηθά τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Κοσμήτορα στο έργο τους, εποπτεύει τη λειτουργία και τη διεκπεραίωση της όλης εργασίας του Συνδέσμου από το έμμισθο προσωπικό και τους εθελοντές και οτιδήποτε άλλο του ανατίθεται από το ΔΣ. Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του ΔΣ όταν κληθεί από αυτό και εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του. Συντάσσει και υποβάλλει στο ΔΣ εκθέσεις, μελέτες και υπομνήματα για θέματα λειτουργίας του Συνδέσμου καθώς και για προβλήματα που απασχολούν το Νοσηλευτικό Κλάδο.

Για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του Διευθυντή καθώς και των άλλων υπαλλήλων του ΕΣΝΕ καταβάλλονται από το Σύνδεσμο τα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής καθώς και η νόμιμη εκτός έδρας αποζημίωση που καθορίζεται από το ΔΣ. Το ίδιο ισχύει και για τις μετακινήσεις εκτός έδρας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για διεκπεραίωση ορισμένης αποστολής, εντός ή εκτός της χώρας κατόπιν απόφασης του ΔΣ.

Για τις εντός των ορίων της έδρας του Συνδέσμου πραγματοποιούμενες υπηρεσιακές μετακινήσεις των υπαλλήλων δύναται να καταβάλλεται επίδομα εξόδων κινήσεως, το ύψος του οποίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αναλόγως των εκάστοτε αναγκών και των οικονομικών δυνατοτήτων του ΕΣΝΕ.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να καταβάλλονται τα έξοδα κινήσεως εντός και εκτός έδρας μελών του Συνδέσμου ή εθελοντών που αναλαμβάνουν συγκεκριμένο έργο για ορισμένο χρονικό διάστημα ή επί μονίμου βάσεως.

Υπεύθυνα καθήκοντα οργάνωσης Τομέων Νοσηλευτικής στο Σύνδεσμο, λειτουργίας Βιβλιοθήκης, ανάπτυξης ειδικών προγραμμάτων κ.α. ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μέλη του ΔΣ τακτικά ή αναπληρωματικά. Η προσφορά αυτών των υπηρεσιών είναι εθελοντική. Όταν όμως τα μέλη αυτά κινούνται εκτός έδρας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, καταβάλλεται η νόμιμη εκτός έδρας αποζημίωση η προβλεπόμενη για Δημοσίους υπαλλήλους (εισιτήρια μετάβασης-επιστροφής και ημερήσια αποζημίωση).

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται για την όλη λειτουργία του Συνδέσμου και τη ληφθείσα και διεξαχθείσα αλληλογραφία. Θέματα τα οποία χρήζουν συζήτησης και έγκρισής του, απαρτίζουν την Ημερήσια Διάταξη. Τα μέλη του ΔΣ καλούνται σε συνεδρίαση, τηλεφωνικώς, 5 ημέρες τουλάχιστον, προ της συνεδρίασης και ενημερώνονται για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Ημερήσια Διάταξη καταρτίζεται με ευθύνη του Προέδρου και Γενικού Γραμματέα. Το ΔΣ εγκρίνει κάθε δαπάνη που γίνεται κατά τρόπο πάγιο ή εκτάκτως.


Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΝΕ

Γραφεία του ΕΣΝΕ μπορούν να λειτουργούν στις έδρες των περιφερειακών Τμημάτων ή Παραρτημάτων του, εφ' όσον αυτά διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους για τη συντήρησή τους.

Η λειτουργία των Περιφερειακών Γραφείων και Παραρτημάτων δε βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΣΝΕ. Τα έξοδα λειτουργίας εξασφαλίζονται από δωρεές και διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται τοπικά για το σκοπό αυτό.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, με απόφαση του ΔΣ του ΕΣΝΕ μπορεί να προσλαμβάνεται έμμισθο προσωπικό για τις ανάγκες του Περιφερειακού Γραφείου και του Παραρτήματος του ΕΣΝΕ με πλήρη ή μερική απασχόληση κατόπιν εισηγήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου του Περιφερειακού Τμήματος ή της Τοπικής Επιτροπής του Παραρτήματος.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΝΕ καθορίζονται τα προσόντα και τα καθήκοντα των υπαλλήλων. Η αμοιβή του έμμισθου προσωπικού καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΝΕ, βάσει των ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων περί αμοιβών Υπαλλήλων Γραφείων.

Οι ώρες εργασίας και κάθε άλλη υποχρέωση του Συνδέσμου απέναντι των εργαζομένων καθορίζονται σύμφωνα με την εργατική Νομοθεσία και τις διατάξεις της ισχύουσας εκάστοτε Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Την εργασία των υπαλλήλων, όταν υπάρχουν, κατευθύνουν και επιβλέπουν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας για τα Περιφερειακά Τμήματα, και ο υπεύθυνος και αναπληρωτής για τα Παραρτήματα.

Σε περίπτωση που κάποιος υπάλληλος δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του ή δεν έχει αντικείμενο εργασίας δύναται, με απόφαση του ΔΣ του ΕΣΝΕ, κατόπιν προτάσεως του ΠΣ, να απολυθεί καταβαλλομένης της νόμιμης αποζημίωσης.

Με πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου ή της Τοπικής Επιτροπής δύναται επίσης να προσλαμβάνεται έκτακτο προσωπικό, επί μισθώ ή ημερομισθίω, για ορισμένο χρονικό διάστημα και για απόδοση συγκεκριμένου έργου.

Για τη λειτουργία του Περιφερειακού Τμήματος ή Παραρτήματος, την οργάνωση και διεκπεραίωση ορισμένων δραστηριοτήτων, δύνανται να προσφέρουν τη βοήθειά τους, εθελοντικά, μέλη του Συνδέσμου, συνεργάτες, εθελοντές Αδελφές του ΕΕΣ κ.α.

Για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων καταβάλλονται από το Περιφερειακό Τμήμα ή Παράρτημα τα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής καθώς και η νόμιμη εκτός έδρας αποζημίωση. Το ίδιο ισχύει και για τις μετακινήσεις εκτός έδρας των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου ή της Τοπικής Επιτροπής, για διεκπεραίωση ορισμένης αποστολής, εντός ή εκτός της χώρας κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου ή της Τοπικής Επιτροπής και εγκρίσεως του ΔΣ του ΕΣΝΕ.

Για τις εντός των ορίων της έδρας του Περιφερειακού Τμήματος ή Παραρτήματος πραγματοποιούμενες υπηρεσιακές μετακινήσεις των υπαλλήλων δύναται να καταβάλλεται επίδομα εξόδων κινήσεως, το ύψος του οποίου αποφασίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο ή την Τοπική Επιτροπή, αναλόγως των εκάστοτε αναγκών και των οικονομικών δυνατοτήτων του Περιφερειακού Τμήματος ή Παραρτήματος και εγκρίνεται η απόφαση από το ΔΣ του ΕΣΝΕ.

Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ή της Τοπικής Επιτροπής και έγκριση του ΔΣ του ΕΣΝΕ μπορούν να καταβάλλονται τα έξοδα κίνησης μελών του Συνδέσμου ή εθελοντών που αναλαμβάνουν συγκεκριμένο έργο για ορισμένο χρονικό διάστημα ή επί μονίμου βάσεως.

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΠΣ) και της Τοπικής Επιτροπής (ΤΕ) ενημερώνονται για όλη τη λειτουργία του ΠΤ ή Π και όλη τη ληφθείσα και διεξαχθείσα αλληλογραφία, θέματα δε, τα οποία χρήζουν συζήτησης και έγκρισης του ΠΣ ή της ΤΕ απαρτίζουν την Ημερήσια Διάταξη. Τα μέλη του ΠΣ ή της ΤΕ καλούνται σε συνεδρίαση, τηλεφωνικώς, 5 ημέρες τουλάχιστον, προ της συνεδρίασης και ενημερώνονται για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Ημερήσια Διάταξη καταρτίζεται με ευθύνη του Προέδρου και Γραμματέα του ΠΣ και του Υπεύθυνου της ΤΕ, αντίστοιχα. Το ΠΣ ή η ΤΕ ενημερώνεται για όλα τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Περιφερειακού Τμήματος ή του Παραρτήματος, αντίστοιχα και εγκρίνει κάθε δαπάνη που γίνεται.
International Council of Nurses rcn.jpg ANA nurse CE American Nurses Association logo.gif
© 2024 Esne. All Rights Reserved. Powered by M&M