ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ


Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καταστατικού, σε περιφέρειες ή πόλεις που κατοικούν ή εργάζονται τουλάχιστον 100 τακτικά μέλη του Συνδέσμου, ιδρύεται Περιφερειακό Τμήμα. Το Περιφερειακό Τμήμα διευθύνει πενταμελές ή επταμελές Περιφερειακό Συμβούλιο. Η θητεία του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι τετραετής.

Εντός οκτώ (8) μηνών μετά την κατάθεση του παρόντος Κανονισμού στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Σωματείων), κατά την πρώτη εφαρμογή του Κανονισμού, γίνεται η εκλογή των Περιφερειακών Συμβουλίων όπου θα λειτουργήσουν Περιφερειακά Τμήματα.

Τα μεγάλα Τοπικά Τμήματα που ήδη λειτουργούν ή άθροισμα μικρών Τοπικών Τμημάτων ορισμένης περιφέρειας, εάν συμφωνήσουν, μπορούν να μετατραπούν σε Περιφερειακά Τμήματα κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού.

Η Τοπική Επιτροπή μεγάλου Τμήματος, εφ' όσον υπάρχουν εγγεγραμμένα στο Μητρώο τουλάχιστον 100 ενεργά μέλη, αποστέλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση έγκρισης λειτουργίας Περιφερειακού Τμήματος και πρόταση για τον αριθμό των μελών του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου (5 ή 7) μαζί με κατάσταση των ταμειακώς ενημερωμένων μελών. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και από τις Τοπικές Επιτροπές μικρών Τμημάτων με κοινή απόφαση όλων των Επιτροπών που ενδιαφέρονται για συγκρότηση Περιφερειακού Τμήματος. Αν δεν ενδιαφερθεί η Τοπική Επιτροπή, η διαδικασία δύναται να κινηθεί από ομάδα μελών που εξουσιοδοτούνται προς τούτο από το ΔΣ του ΕΣΝΕ.

Το ΔΣ συζητεί την αίτηση, εγκρίνει την ίδρυση του Περιφερειακού Τμήματος, αποφασίζει για τον αριθμό των μελών του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου (5 ή 7) και εξουσιοδοτεί την Τοπική Επιτροπή ή τις Τοπικές Επιτροπές να καλέσουν τα μέλη του Τοπικού Τμήματος ή Τμημάτων δια ατομικών προσκλήσεων σε συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης την ανάδειξη 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής και την εκλογή του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Την πρόσκληση αποστέλλει ένα μήνα προ της συνέλευσης στα ταμειακώς ενημερωμένα μέλη. Οι ενδιαφερόμενοι να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο αποστέλλουν την αίτησή τους 10 τουλάχιστον ημέρες, προ της συνέλευσης. Η Τοπική Επιτροπή 5 ημέρες προ της συνέλευσης καταρτίζει το ενιαίο ψηφοδέλτιο το οποίο περιλαμβάνει το Ονοματεπώνυμο των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά.

Με ευθύνη της Τοπικής Επιτροπής κατά την ημέρα της συνέλευσης εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή. Στην Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει η Τοπική Επιτροπή τα ψηφοδέλτια με τους σφραγισμένους ειδικούς φακέλλους και αρχίζει η ψηφοφορία. Τα μέλη που ψηφίζουν έχουν δικαίωμα να θέσουν μέχρι 5 ή 7 σταυρούς προτιμήσεως, αναλόγως του αριθμού των εκλεγομένων. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων και συντάσσεται Πρακτικό της ψηφοφορίας με πίνακες επιτυχίας των υποψηφίων.

Αναδεικνύονται έτσι τα 5 ή 7 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και 3 αναπληρωματικά.

Στην περίπτωση περισσότερων από μια Περιφέρεια μικρών Τοπικών Τμημάτων, που επιθυμούν να συγκροτηθούν σε Περιφερειακό Τμήμα, απαιτείται κοινή απόφαση όλων των τοπικών επιτροπών για την ίδρυση του Περιφερειακού Τμήματος ως και για την έδρα του Τμήματος.

Τη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και ψηφοφορίας για την εκλογή του Περιφερειακού Συμβουλίου θα κινήσει η Τοπική Επιτροπή του Τοπικού Τμήματος, που θα αποτελέσει την έδρα του νέου Περιφερειακού Τμήματος.

Τα εκλεγέντα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου με πρωτοβουλία του πλειοψηφίσαντος Συμβούλου καλούνται σε πρώτη συνεδρίαση εντός 5 ημερών από της εκλογής τους και δια μυστικής ψηφοφορίας αναδεικνύουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συντάσσεται Πρακτικό της εκλογής εις διπλούν.

Το αντίγραφο του Πρακτικού της εκλογής του Προεδρείου και αντίγραφο του Πρακτικού της εκλογής των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου αποστέλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου εντός 20 ημερών από των εκλογών.

Τουλάχιστον ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΝΕ παρίσταται στις τοπικές αρχαιρεσίες. Το Περιφερειακό Συμβούλιο παραλαμβάνει από την Τοπική Επιτροπή του Τοπικού Τμήματος, το Μητρώο Μελών, το Αρχείο, το Πρωτόκολλο, το Ταμείο και το Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Τοπικής Επιτροπής.

Κατά τις επόμενες εκλογές Περιφερειακών Συμβουλίων ακολουθείται η ίδια διαδικασία όσον αφορά τις εκλογές Συμβούλων, με ευθύνη του απερχόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου. Η θητεία του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι τετραετής, λήγει δε οπωσδήποτε εντός έτους από της εκλογής νέου ΔΣ του ΕΣΝΕ. Η θητεία του πρώτου ΠΣ είναι ανάλογη με το χρόνο εκλογής του ΔΣ.

Τα Περιφερειακά Συμβούλια βρίσκονται σε επαφή με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΝΕ, υποβάλλουν εξαμηνιαίες εκθέσεις για τις δραστηριότητες του Τμήματος και τα προβλήματά του, τριμηνιαία εκκαθάριση των εισπράξεων και εξόδων του Τμήματος. Το Περιφερειακό Συμβούλιο κατακρατεί το 20% των συνδρομών των μελών για τα τρέχοντα έξοδα του Περιφερειακού Τμήματος και την αποστολή των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση και στις Συνδιασκέψεις.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα και συγκαλεί τα μέλη σε ετήσια συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος στην οποία υποβάλλεται έκθεση πεπραγμένων του Περιφερειακού Συμβουλίου, Ταμειακός Απολογισμός, Ισολογισμός και Προϋπολογισμός. Συντάσσεται Πρακτικό της Συνέλευσης και στέλνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με την έκθεση πεπραγμένων του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον Ταμειακό Απολογισμό, Ισολογισμό και Προϋπολογισμό καθώς και τα παραστατικά (αποδείξεις-γραμμάτια εισπράξεως, πληρωμής κ.λπ.). Αντίγραφο των Πρακτικών κρατείται στο βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων.

Η Συνέλευση πραγματοποιείται εντός του πρώτου διμήνου κάθε ημερολογιακού έτους και αφορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η Εξελεγκτική Επιτροπή του Συνδέσμου ελέγχει τα πεπραγμένα των Περιφερειακών Τμημάτων και υποβάλλει χωριστές εκθέσεις για το κάθε Τμήμα στη Γενική Συνέλευση εις διπλούν.

Αντίγραφο της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής αποστέλλεται στο Περιφερειακό Τμήμα.

Εξουσιοδοτημένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να παρίστανται σε συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και στις ετήσιες συνελεύσεις.

Οι πόροι του Τμήματος εκτός από τα ποσοστά των συνδρομών των μελών είναι δωρεές από τοπικούς παράγοντες και έσοδα από κοινωνικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων και προβλημάτων των μελών που ανήκουν στο Περιφερειακό Τμήμα σε εφαρμογή των εδαφίων Δ και ΣΤ του άρθρου 2 του Καταστατικού. Οργανώνει επιμορφωτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ευκαιρίες για τα μέλη. Ορίζει εκπροσώπους του Συνδέσμου σε όλα τα Υγειονομικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα οποία εργάζονται ή φοιτούν 8 τουλάχιστον τακτικά ή αρωγά μέλη αντιστοίχως, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του Καταστατικού, για την καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση των μελών. Συγκεντρώνει τις συνδρομές των μελών εντός του πρώτου διμήνου εκάστου έτους (άρθρο 7 του Καταστατικού), εγγράφει νέα μέλη κ.λπ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο τηρεί Αρχείο και τα εξής βιβλία:

  • Μητρώο Τακτικών Μελών
  • Μητρώο Αρωγών Μελών, εφ' όσον έχει Αρωγά Μέλη
  • Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων
  • Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων, ΠΣ.
  • Βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων, ΠΤ.
  • Βιβλίο Ταμείου Εσόδων και Εξόδων.
  • Βιβλίο κινητής περιουσίας.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο χρησιμοποιεί σαν σφραγίδα τη σφραγίδα του Συνδέσμου με προσθήκη, κυκλοτερώς, των λέξεων «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ..... ΤΑΔΕ (πόλεως ή Περιφέρειας)». Τη σφραγίδα φυλάσσει ο Γραμματέας του Συμβουλίου.