ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΣΝΕ)


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν κείμενο συντάσσεται βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Καταστατικού του Σωματείου ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, που ιδρύθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1923 και αναγνωρίστηκε με την υπ' αρ. 137/1924 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως τούτο τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 5031/2002 εγκριτική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εγκριθεί Εσωτερικός Κανονισμός που ρυθμίζει θέματα που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία του Συνδέσμου. Η εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού αρχίζει από τη στιγμή που κατατίθεται στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Σωματείων)».

Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού είναι να ρυθμιστούν λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας του Συνδέσμου.

Ειδικότερα, ο Εσωτερικός Κανονισμός αναφέρεται στη Λειτουργία των: Κεντρικών και Περιφερειακών Γραφείων, του Διοικητικού Συμβουλίου, των Περιφερειακών Τμημάτων (ΠΤ) και των Περιφερειακών Συμβουλίων, των Παραρτημάτων (Π) και των Τοπικών Επιτροπών, των Εκπροσώπων του Συνδέσμου, των ειδικών Νοσηλευτικών Τομέων, του Σπουδαστικού Τομέα, των ειδικών Επιτροπών για τη διαχείριση εσόδων από κεφάλαια που εδωρήθησαν για συγκεκριμένο σκοπό και γενικά σε θέματα που δεν αναφέρονται ρητά στο Καταστατικό και δεν περιέχονται στους περί Σωματείων Νόμους, διευκολύνουν όπως την ομαλή λειτουργία του και την αξιοποίηση όλων των πόρων και δυνατοτήτων για την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ


Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΝΕ ΚΑΙ ΔΣ

Τα Κεντρικά Γραφεία του ΕΣΝΕ βρίσκονται πάντοτε στην Αθήνα και η λειτουργία τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του Συνδέσμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προσλαμβάνεται έμμισθο προσωπικό για τις ανάγκες του ΕΣΝΕ, με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται τα προσόντα και τα καθήκοντα των υπαλλήλων, καθώς και η αμοιβή του έμμισθου προσωπικού βάσει των ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων περί αμοιβών Υπαλλήλων Γραφείων.

Οι ώρες εργασίας και κάθε άλλη υποχρέωση του Συνδέσμου προς τους εργαζομένους καθορίζονται σύμφωνα με την εργατική Νομοθεσία και τις διατάξεις της ισχύουσας εκάστοτε Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Την εργασία των υπαλλήλων των Κεντρικών Γραφείων κατευθύνουν και επιβλέπουν ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του Συνδέσμου. Είναι δυνατόν να οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ένα οποιοδήποτε μέλος του, ως εποπτεύων Σύμβουλος, για να αναλάβει την ευθύνη αυτή.

Σε περίπτωση που κάποιος υπάλληλος δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του ή δεν έχει αντικείμενο εργασίας δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να απολυθεί καταβαλλομένης της νομίμου αποζημίωσης.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται επίσης να προσλαμβάνεται έκτακτο προσωπικό, επί μισθώ ή ημερομισθίω, για ορισμένο χρονικό διάστημα και για απόδοση συγκεκριμένου έργου.

Για τη λειτουργία του Συνδέσμου, την οργάνωση και διεκπεραίωση ορισμένων δραστηριοτήτων δύνανται να προσφέρουν τη βοήθειά τους, εθελοντικά, μέλη του Συνδέσμου, συνεργάτες και εθελοντές Αδελφές του ΕΕΣ κ.α.

Για την αρτιότερη λειτουργία του Συνδέσμου, και εφ' όσον το επιτρέπουν οι πόροι του, μπορεί να διοριστεί Διευθυντής, ως υπεύθυνος για την όλη λειτουργία καθώς και την ανάπτυξη, την οργάνωση και τη διεκπεραίωση των διαφόρων δραστηριοτήτων του.

Ο Διευθυντής πρέπει να είναι Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ, κάτοχος τουλάχιστον της Αγγλικής γλώσσας με οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, καλή ψυχική και σωματική υγεία, καλές διαπροσωπικές σχέσεις, γνώση των επαγγελματικών θεμάτων και ενδιαφέρον για το έργο του Συνδέσμου. Τα καθήκοντα του Διευθυντή καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός των πλαισίων της γενικής του ευθύνης.

Ο Διευθυντής εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεργάζεται και βοηθά τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Κοσμήτορα στο έργο τους, εποπτεύει τη λειτουργία και τη διεκπεραίωση της όλης εργασίας του Συνδέσμου από το έμμισθο προσωπικό και τους εθελοντές και οτιδήποτε άλλο του ανατίθεται από το ΔΣ. Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του ΔΣ όταν κληθεί από αυτό και εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του. Συντάσσει και υποβάλλει στο ΔΣ εκθέσεις, μελέτες και υπομνήματα για θέματα λειτουργίας του Συνδέσμου καθώς και για προβλήματα που απασχολούν το Νοσηλευτικό Κλάδο.

Για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του Διευθυντή καθώς και των άλλων υπαλλήλων του ΕΣΝΕ καταβάλλονται από το Σύνδεσμο τα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής καθώς και η νόμιμη εκτός έδρας αποζημίωση που καθορίζεται από το ΔΣ. Το ίδιο ισχύει και για τις μετακινήσεις εκτός έδρας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για διεκπεραίωση ορισμένης αποστολής, εντός ή εκτός της χώρας κατόπιν απόφασης του ΔΣ.

Για τις εντός των ορίων της έδρας του Συνδέσμου πραγματοποιούμενες υπηρεσιακές μετακινήσεις των υπαλλήλων δύναται να καταβάλλεται επίδομα εξόδων κινήσεως, το ύψος του οποίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αναλόγως των εκάστοτε αναγκών και των οικονομικών δυνατοτήτων του ΕΣΝΕ.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να καταβάλλονται τα έξοδα κινήσεως εντός και εκτός έδρας μελών του Συνδέσμου ή εθελοντών που αναλαμβάνουν συγκεκριμένο έργο για ορισμένο χρονικό διάστημα ή επί μονίμου βάσεως.

Υπεύθυνα καθήκοντα οργάνωσης Τομέων Νοσηλευτικής στο Σύνδεσμο, λειτουργίας Βιβλιοθήκης, ανάπτυξης ειδικών προγραμμάτων κ.α. ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μέλη του ΔΣ τακτικά ή αναπληρωματικά. Η προσφορά αυτών των υπηρεσιών είναι εθελοντική. Όταν όμως τα μέλη αυτά κινούνται εκτός έδρας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, καταβάλλεται η νόμιμη εκτός έδρας αποζημίωση η προβλεπόμενη για Δημοσίους υπαλλήλους (εισιτήρια μετάβασης-επιστροφής και ημερήσια αποζημίωση).

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται για την όλη λειτουργία του Συνδέσμου και τη ληφθείσα και διεξαχθείσα αλληλογραφία. Θέματα τα οποία χρήζουν συζήτησης και έγκρισής του, απαρτίζουν την Ημερήσια Διάταξη. Τα μέλη του ΔΣ καλούνται σε συνεδρίαση, τηλεφωνικώς, 5 ημέρες τουλάχιστον, προ της συνεδρίασης και ενημερώνονται για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Ημερήσια Διάταξη καταρτίζεται με ευθύνη του Προέδρου και Γενικού Γραμματέα. Το ΔΣ εγκρίνει κάθε δαπάνη που γίνεται κατά τρόπο πάγιο ή εκτάκτως.


Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΝΕ

Γραφεία του ΕΣΝΕ μπορούν να λειτουργούν στις έδρες των περιφερειακών Τμημάτων ή Παραρτημάτων του, εφ' όσον αυτά διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους για τη συντήρησή τους.

Η λειτουργία των Περιφερειακών Γραφείων και Παραρτημάτων δε βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΣΝΕ. Τα έξοδα λειτουργίας εξασφαλίζονται από δωρεές και διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται τοπικά για το σκοπό αυτό.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, με απόφαση του ΔΣ του ΕΣΝΕ μπορεί να προσλαμβάνεται έμμισθο προσωπικό για τις ανάγκες του Περιφερειακού Γραφείου και του Παραρτήματος του ΕΣΝΕ με πλήρη ή μερική απασχόληση κατόπιν εισηγήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου του Περιφερειακού Τμήματος ή της Τοπικής Επιτροπής του Παραρτήματος.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΝΕ καθορίζονται τα προσόντα και τα καθήκοντα των υπαλλήλων. Η αμοιβή του έμμισθου προσωπικού καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΝΕ, βάσει των ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων περί αμοιβών Υπαλλήλων Γραφείων.

Οι ώρες εργασίας και κάθε άλλη υποχρέωση του Συνδέσμου απέναντι των εργαζομένων καθορίζονται σύμφωνα με την εργατική Νομοθεσία και τις διατάξεις της ισχύουσας εκάστοτε Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Την εργασία των υπαλλήλων, όταν υπάρχουν, κατευθύνουν και επιβλέπουν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας για τα Περιφερειακά Τμήματα, και ο υπεύθυνος και αναπληρωτής για τα Παραρτήματα.

Σε περίπτωση που κάποιος υπάλληλος δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του ή δεν έχει αντικείμενο εργασίας δύναται, με απόφαση του ΔΣ του ΕΣΝΕ, κατόπιν προτάσεως του ΠΣ, να απολυθεί καταβαλλομένης της νόμιμης αποζημίωσης.

Με πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου ή της Τοπικής Επιτροπής δύναται επίσης να προσλαμβάνεται έκτακτο προσωπικό, επί μισθώ ή ημερομισθίω, για ορισμένο χρονικό διάστημα και για απόδοση συγκεκριμένου έργου.

Για τη λειτουργία του Περιφερειακού Τμήματος ή Παραρτήματος, την οργάνωση και διεκπεραίωση ορισμένων δραστηριοτήτων, δύνανται να προσφέρουν τη βοήθειά τους, εθελοντικά, μέλη του Συνδέσμου, συνεργάτες, εθελοντές Αδελφές του ΕΕΣ κ.α.

Για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων καταβάλλονται από το Περιφερειακό Τμήμα ή Παράρτημα τα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής καθώς και η νόμιμη εκτός έδρας αποζημίωση. Το ίδιο ισχύει και για τις μετακινήσεις εκτός έδρας των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου ή της Τοπικής Επιτροπής, για διεκπεραίωση ορισμένης αποστολής, εντός ή εκτός της χώρας κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου ή της Τοπικής Επιτροπής και εγκρίσεως του ΔΣ του ΕΣΝΕ.

Για τις εντός των ορίων της έδρας του Περιφερειακού Τμήματος ή Παραρτήματος πραγματοποιούμενες υπηρεσιακές μετακινήσεις των υπαλλήλων δύναται να καταβάλλεται επίδομα εξόδων κινήσεως, το ύψος του οποίου αποφασίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο ή την Τοπική Επιτροπή, αναλόγως των εκάστοτε αναγκών και των οικονομικών δυνατοτήτων του Περιφερειακού Τμήματος ή Παραρτήματος και εγκρίνεται η απόφαση από το ΔΣ του ΕΣΝΕ.

Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ή της Τοπικής Επιτροπής και έγκριση του ΔΣ του ΕΣΝΕ μπορούν να καταβάλλονται τα έξοδα κίνησης μελών του Συνδέσμου ή εθελοντών που αναλαμβάνουν συγκεκριμένο έργο για ορισμένο χρονικό διάστημα ή επί μονίμου βάσεως.

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΠΣ) και της Τοπικής Επιτροπής (ΤΕ) ενημερώνονται για όλη τη λειτουργία του ΠΤ ή Π και όλη τη ληφθείσα και διεξαχθείσα αλληλογραφία, θέματα δε, τα οποία χρήζουν συζήτησης και έγκρισης του ΠΣ ή της ΤΕ απαρτίζουν την Ημερήσια Διάταξη. Τα μέλη του ΠΣ ή της ΤΕ καλούνται σε συνεδρίαση, τηλεφωνικώς, 5 ημέρες τουλάχιστον, προ της συνεδρίασης και ενημερώνονται για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Ημερήσια Διάταξη καταρτίζεται με ευθύνη του Προέδρου και Γραμματέα του ΠΣ και του Υπεύθυνου της ΤΕ, αντίστοιχα. Το ΠΣ ή η ΤΕ ενημερώνεται για όλα τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Περιφερειακού Τμήματος ή του Παραρτήματος, αντίστοιχα και εγκρίνει κάθε δαπάνη που γίνεται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ


Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καταστατικού, σε περιφέρειες ή πόλεις που κατοικούν ή εργάζονται τουλάχιστον 100 τακτικά μέλη του Συνδέσμου, ιδρύεται Περιφερειακό Τμήμα. Το Περιφερειακό Τμήμα διευθύνει πενταμελές ή επταμελές Περιφερειακό Συμβούλιο. Η θητεία του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι τετραετής.

Εντός οκτώ (8) μηνών μετά την κατάθεση του παρόντος Κανονισμού στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Σωματείων), κατά την πρώτη εφαρμογή του Κανονισμού, γίνεται η εκλογή των Περιφερειακών Συμβουλίων όπου θα λειτουργήσουν Περιφερειακά Τμήματα.

Τα μεγάλα Τοπικά Τμήματα που ήδη λειτουργούν ή άθροισμα μικρών Τοπικών Τμημάτων ορισμένης περιφέρειας, εάν συμφωνήσουν, μπορούν να μετατραπούν σε Περιφερειακά Τμήματα κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού.

Η Τοπική Επιτροπή μεγάλου Τμήματος, εφ' όσον υπάρχουν εγγεγραμμένα στο Μητρώο τουλάχιστον 100 ενεργά μέλη, αποστέλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση έγκρισης λειτουργίας Περιφερειακού Τμήματος και πρόταση για τον αριθμό των μελών του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου (5 ή 7) μαζί με κατάσταση των ταμειακώς ενημερωμένων μελών. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και από τις Τοπικές Επιτροπές μικρών Τμημάτων με κοινή απόφαση όλων των Επιτροπών που ενδιαφέρονται για συγκρότηση Περιφερειακού Τμήματος. Αν δεν ενδιαφερθεί η Τοπική Επιτροπή, η διαδικασία δύναται να κινηθεί από ομάδα μελών που εξουσιοδοτούνται προς τούτο από το ΔΣ του ΕΣΝΕ.

Το ΔΣ συζητεί την αίτηση, εγκρίνει την ίδρυση του Περιφερειακού Τμήματος, αποφασίζει για τον αριθμό των μελών του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου (5 ή 7) και εξουσιοδοτεί την Τοπική Επιτροπή ή τις Τοπικές Επιτροπές να καλέσουν τα μέλη του Τοπικού Τμήματος ή Τμημάτων δια ατομικών προσκλήσεων σε συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης την ανάδειξη 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής και την εκλογή του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Την πρόσκληση αποστέλλει ένα μήνα προ της συνέλευσης στα ταμειακώς ενημερωμένα μέλη. Οι ενδιαφερόμενοι να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο αποστέλλουν την αίτησή τους 10 τουλάχιστον ημέρες, προ της συνέλευσης. Η Τοπική Επιτροπή 5 ημέρες προ της συνέλευσης καταρτίζει το ενιαίο ψηφοδέλτιο το οποίο περιλαμβάνει το Ονοματεπώνυμο των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά.

Με ευθύνη της Τοπικής Επιτροπής κατά την ημέρα της συνέλευσης εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή. Στην Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει η Τοπική Επιτροπή τα ψηφοδέλτια με τους σφραγισμένους ειδικούς φακέλλους και αρχίζει η ψηφοφορία. Τα μέλη που ψηφίζουν έχουν δικαίωμα να θέσουν μέχρι 5 ή 7 σταυρούς προτιμήσεως, αναλόγως του αριθμού των εκλεγομένων. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων και συντάσσεται Πρακτικό της ψηφοφορίας με πίνακες επιτυχίας των υποψηφίων.

Αναδεικνύονται έτσι τα 5 ή 7 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και 3 αναπληρωματικά.

Στην περίπτωση περισσότερων από μια Περιφέρεια μικρών Τοπικών Τμημάτων, που επιθυμούν να συγκροτηθούν σε Περιφερειακό Τμήμα, απαιτείται κοινή απόφαση όλων των τοπικών επιτροπών για την ίδρυση του Περιφερειακού Τμήματος ως και για την έδρα του Τμήματος.

Τη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και ψηφοφορίας για την εκλογή του Περιφερειακού Συμβουλίου θα κινήσει η Τοπική Επιτροπή του Τοπικού Τμήματος, που θα αποτελέσει την έδρα του νέου Περιφερειακού Τμήματος.

Τα εκλεγέντα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου με πρωτοβουλία του πλειοψηφίσαντος Συμβούλου καλούνται σε πρώτη συνεδρίαση εντός 5 ημερών από της εκλογής τους και δια μυστικής ψηφοφορίας αναδεικνύουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συντάσσεται Πρακτικό της εκλογής εις διπλούν.

Το αντίγραφο του Πρακτικού της εκλογής του Προεδρείου και αντίγραφο του Πρακτικού της εκλογής των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου αποστέλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου εντός 20 ημερών από των εκλογών.

Τουλάχιστον ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΝΕ παρίσταται στις τοπικές αρχαιρεσίες. Το Περιφερειακό Συμβούλιο παραλαμβάνει από την Τοπική Επιτροπή του Τοπικού Τμήματος, το Μητρώο Μελών, το Αρχείο, το Πρωτόκολλο, το Ταμείο και το Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Τοπικής Επιτροπής.

Κατά τις επόμενες εκλογές Περιφερειακών Συμβουλίων ακολουθείται η ίδια διαδικασία όσον αφορά τις εκλογές Συμβούλων, με ευθύνη του απερχόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου. Η θητεία του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι τετραετής, λήγει δε οπωσδήποτε εντός έτους από της εκλογής νέου ΔΣ του ΕΣΝΕ. Η θητεία του πρώτου ΠΣ είναι ανάλογη με το χρόνο εκλογής του ΔΣ.

Τα Περιφερειακά Συμβούλια βρίσκονται σε επαφή με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΝΕ, υποβάλλουν εξαμηνιαίες εκθέσεις για τις δραστηριότητες του Τμήματος και τα προβλήματά του, τριμηνιαία εκκαθάριση των εισπράξεων και εξόδων του Τμήματος. Το Περιφερειακό Συμβούλιο κατακρατεί το 20% των συνδρομών των μελών για τα τρέχοντα έξοδα του Περιφερειακού Τμήματος και την αποστολή των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση και στις Συνδιασκέψεις.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα και συγκαλεί τα μέλη σε ετήσια συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος στην οποία υποβάλλεται έκθεση πεπραγμένων του Περιφερειακού Συμβουλίου, Ταμειακός Απολογισμός, Ισολογισμός και Προϋπολογισμός. Συντάσσεται Πρακτικό της Συνέλευσης και στέλνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με την έκθεση πεπραγμένων του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον Ταμειακό Απολογισμό, Ισολογισμό και Προϋπολογισμό καθώς και τα παραστατικά (αποδείξεις-γραμμάτια εισπράξεως, πληρωμής κ.λπ.). Αντίγραφο των Πρακτικών κρατείται στο βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων.

Η Συνέλευση πραγματοποιείται εντός του πρώτου διμήνου κάθε ημερολογιακού έτους και αφορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η Εξελεγκτική Επιτροπή του Συνδέσμου ελέγχει τα πεπραγμένα των Περιφερειακών Τμημάτων και υποβάλλει χωριστές εκθέσεις για το κάθε Τμήμα στη Γενική Συνέλευση εις διπλούν.

Αντίγραφο της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής αποστέλλεται στο Περιφερειακό Τμήμα.

Εξουσιοδοτημένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να παρίστανται σε συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και στις ετήσιες συνελεύσεις.

Οι πόροι του Τμήματος εκτός από τα ποσοστά των συνδρομών των μελών είναι δωρεές από τοπικούς παράγοντες και έσοδα από κοινωνικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων και προβλημάτων των μελών που ανήκουν στο Περιφερειακό Τμήμα σε εφαρμογή των εδαφίων Δ και ΣΤ του άρθρου 2 του Καταστατικού. Οργανώνει επιμορφωτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ευκαιρίες για τα μέλη. Ορίζει εκπροσώπους του Συνδέσμου σε όλα τα Υγειονομικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα οποία εργάζονται ή φοιτούν 8 τουλάχιστον τακτικά ή αρωγά μέλη αντιστοίχως, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του Καταστατικού, για την καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση των μελών. Συγκεντρώνει τις συνδρομές των μελών εντός του πρώτου διμήνου εκάστου έτους (άρθρο 7 του Καταστατικού), εγγράφει νέα μέλη κ.λπ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο τηρεί Αρχείο και τα εξής βιβλία:

 • Μητρώο Τακτικών Μελών
 • Μητρώο Αρωγών Μελών, εφ' όσον έχει Αρωγά Μέλη
 • Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων
 • Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων, ΠΣ.
 • Βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων, ΠΤ.
 • Βιβλίο Ταμείου Εσόδων και Εξόδων.
 • Βιβλίο κινητής περιουσίας.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο χρησιμοποιεί σαν σφραγίδα τη σφραγίδα του Συνδέσμου με προσθήκη, κυκλοτερώς, των λέξεων «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ..... ΤΑΔΕ (πόλεως ή Περιφέρειας)». Τη σφραγίδα φυλάσσει ο Γραμματέας του Συμβουλίου.

 Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Τα μικρότερα Επαρχιακά Τμήματα, τα οποία δεν συγχωνεύονται για να αποτελέσουν Περιφερειακά Τμήματα, κατά την πρώτη εφαρμογή του Κανονισμού μετατρέπονται σε Παραρτήματα του Συνδέσμου, μετά από αίτηση της Τοπικής Επιτροπής ή των μελών του Τμήματος και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΝΕ. Αυτό αποφασίζει για την ίδρυση του Παραρτήματος, την εξάρτησή του από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο ή από γειτονικό Περιφερειακό Συμβούλιο και για τον αριθμό των μελών της Τοπικής Επιτροπής τα οποία είναι 3 ή 5.

Με την ίδια διαδικασία όπως και στα Περιφερειακά Τμήματα, με ευθύνη της Τοπικής Επιτροπής ή της εξουσιοδοτημένης από το ΔΣ Ομάδας Μελών γίνεται Συνέλευση των μελών και εκλέγονται τα 3 ή 5 μέλη της Τοπικής Επιτροπής που θα διευθύνει το Παράρτημα καθώς και τα 2 αναπληρωματικά μέλη. Τα εκλεγέντα μέλη της Τοπικής Επιτροπής με πρωτοβουλία του πλειοψηφίσαντος μέλους καλούνται σε πρώτη συνεδρίαση εντός 5 ημερών από της εκλογής τους και δια μυστικής ψηφοφορίας αναδεικνύουν τον υπεύθυνο και αναπληρωτή υπεύθυνο που εκτελεί και χρέη Ταμείου. Συντάσσεται πρακτικό της εκλογής εις διπλούν. Ακολουθείται δε κάθε διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν για τα Περιφερειακά Συμβούλια.

Τα Παραρτήματα έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες και αναπτύσσουν δραστηριότητες όπως και τα Περιφερειακά Τμήματα. Τηρούν τα αυτά βιβλία που τηρούν τα Περιφερειακά Τμήματα και κρατούν το 20% εκ των συνδρομών των μελών. Χρησιμοποιούν ως Σφραγίδα τη Σφραγίδα του Συνδέσμου με προσθήκη, κυκλοτερώς, των λέξεων «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ … ΤΑΔΕ (πόλεως)». Τη σφραγίδα φυλάσσει ο υπεύθυνος της Επιτροπής. Η θητεία των Τοπικών Επιτροπών είναι τετραετής. Η θητεία της πρώτης ΤΕ θα είναι μικρότερης διάρκειας ανάλογα με την εκλογή του ΔΣ και ισχύουν ακριβώς τα ίδια με τα ΠΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εφοδιάζει τα Περιφερειακά Τμήματα και τα Παραρτήματα με αριθμημένα στελέχη αποδείξεων Συνδρομών, Εισπράξεων και Πληρωμών. Όλα τα στελέχη που χρησιμοποιούνται εκτός των Κεντρικών Γραφείων είναι τριπλότυπα. Κάθε απόδειξη εκδίδεται εις τριπλούν. Το πρωτότυπο δίνεται στο δικαιούχο, το δεύτερο αντίγραφο αποστέλλεται στο Σύνδεσμο και το τρίτο παραμένει στο στέλεχος το οποίο φυλάσσεται στο Περιφερειακό Τμήμα ή το Παράρτημα. Μετά την παρέλευση πενταετίας, το στέλεχος δύναται να καταστραφεί.

Χρεώνονται επίσης τα Περιφερειακά Τμήματα και τα Παραρτήματα με αντίτυπα του Καταστατικού, Σήματα των μελών και ότι άλλο έντυπο υλικό διατίθεται από τον ΕΣΝΕ.


Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Σε Υγειονομικά Ιδρύματα ή Υπηρεσίες του Κέντρου και των Νομών που δεν καλύπτονται από Περιφερειακά Τμήματα ή Παραρτήματα, και υπηρετούν περισσότερα από οκτώ (8) μέλη, το ΔΣ του ΕΣΝΕ ορίζει από έναν εκπρόσωπο. Τα Περιφερειακά Συμβούλια και οι Τοπικές Επιτροπές των Παραρτημάτων ορίζουν επίσης εκπροσώπους στα Ιδρύματα και υπηρεσίες της Περιφέρειάς τους και της περιοχής τους.

Τα καθήκοντα των εκπροσώπων του Συνδέσμου είναι να ενημερώνουν τα μέλη για τις δραστηριότητες του Συνδέσμου και τον Σύνδεσμο για τα θέματα που απασχολούν τα μέλη. Συγκεντρώνουν τις συνδρομές των μελών και εγγράφουν νέα μέλη. Οι εκπρόσωποι εφοδιάζονται με αριθμημένα στελέχη τριπλοτύπων αποδείξεων από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Περιφερειακό Συμβούλιο ή την Τοπική Επιτροπή.


Δ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τακτά διαστήματα αποστέλλει στα Περιφερειακά Συμβούλια, Τοπικές Επιτροπές και Εκπροσώπους Δελτίο ενημερώσεως για τα διαβήματα που έγιναν και τις δραστηριότητες που προγραμματίζονται από το Σύνδεσμο, ενώ τα Περιφερειακά Συμβούλια, οι Επιτροπές και οι Εκπρόσωποι ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα που απασχολούν τα μέλη του Συνδέσμου στην περιοχή της ευθύνης τους.

Η συχνότητα της επικοινωνίας αυτής αποφασίζεται στις Γενικές Συνδιασκέψεις που γίνονται δύο φορές το χρόνο για αμοιβαία ενημέρωση και χάραξη κοινής γραμμής και κοινών μεθόδων λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τις Συνδιασκέψεις αυτές στο Κέντρο ή και στην περιφέρεια, κατόπιν προσκλήσεως Περιφερειακού Τμήματος ή Παραρτήματος.

Στη μία Συνδιάσκεψη μετέχουν μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλοι οι Πρόεδροι και Γραμματείς των Περιφερειακών Συμβουλίων. Στην ευρύτερη Συνδιάσκεψη εκτός των ως άνω, καλούνται και όλοι οι υπεύθυνοι των Τοπικών Επιτροπών των Παραρτημάτων καθώς και οι Εκπρόσωποι του Συνδέσμου στα Υγειονομικά Ιδρύματα και Υπηρεσίες της περιοχής όπου πραγματοποιείται η Συνδιάσκεψη. Εάν επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν οι εκπρόσωποι και από άλλες περιοχές της χώρας. Επιβαρύνονται όμως με τα έξοδα κινήσεως και παραμονής τους εκτός έδρας. Όπου είναι δυνατόν, η ευρύτερη αυτή Συνδιάσκεψη πραγματοποιείται στα πλαίσια του Πανελληνίου Νοσηλευτικού Συνεδρίου.

Την Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν στις Συνδιασκέψεις ετοιμάζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα Περιφερειακά Συμβούλια και οι Τοπικές Επιτροπές μπορούν να αποστέλλουν θέματα προς συζήτηση, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνδιάσκεψης. Η πρόσκληση για τις Συνδιασκέψεις αποστέλλεται με την Ημερήσια Διάταξη δέκα (10) ημέρες, τουλάχιστον, προ της συνδιάσκεψης.

Στις Συνδιασκέψεις γίνεται αμοιβαία ενημέρωση για τη λειτουργία, τα προβλήματα και τις ενέργειες του Συνδέσμου, στο Κέντρο και στην Περιφέρεια. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για την προαγωγή των σκοπών του ΕΣΝΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ


ΕΙΔΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού, παράγραφοι 4 και 5, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών, την επιμόρφωση και τη μελέτη κοινών προβλημάτων ιδρύονται Τομείς μέσα στο Σύνδεσμο σε διάφορους Νοσηλευτικούς Κλάδους.

Στον Τομέα συμμετέχουν Νοσηλευτές, μέλη του ΕΣΝΕ, που ασχολούνται με το αντικείμενο του Νοσηλευτικού Τομέα με οποιαδήποτε ιδιότητα, εργαζόμενοι στον κλινικό τομέα, διευθυντικά ή εκπαιδευτικά στελέχη, ερευνητές κ.λπ.

Σκοπός των Νοσηλευτικών Τομέων είναι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και η μελέτη κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι νοσηλευτές στους διάφορους τομείς με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των μελών και την βελτίωση της νοσηλευτικής φροντίδας.

Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με:

 • Την οργάνωση, το συντονισμό και την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (διαλέξεις, σεμινάρια, ειδικά συνέδρια στην Ελλάδα και το Εξωτερικό κ.α.).
 • Την πρόταση για αναθεώρηση και βελτίωση των προγραμμάτων της βασικής Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης και της Ειδικότητας στον κάθε Τομέα.
 • Τον καθορισμό κριτηρίων ποιότητας της νοσηλευτικής φροντίδας σε κάθε Τομέα, την οργάνωση της εργασίας κάτω από τις ειδικές συνθήκες του κάθε Τομέα και την περιγραφή των ειδικών καθηκόντων των νοσηλευτών καθώς και τα όρια της ευθύνης τους.
 • Την ευαισθητοποίηση για συμμετοχή στην έρευνα και την υποστήριξη ερευνητικών προσπαθειών.
 • Την από κοινού αναζήτηση τρόπων επίλυσης ειδικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές στους διάφορους τομείς και την πρόταση για την θέσπιση ειδικών κινήτρων για την προσέλκυση και την παραμονή νέων στους περισσότερο προβληματικούς τομείς.
 • Τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του Νοσηλευτικού Τομέα.
 • Την επικοινωνία και ανάπτυξη ειδικών σχέσεων με ανάλογους τομείς άλλων Εθνικών Συνδέσμων στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο.
Οι Τομείς διευθύνονται από πενταμελείς ως επταμελείς Επιτροπές, που εκλέγονται από τα μέλη του Τομέα κάθε τέσσερα χρόνια. Οι Εκλογές στον Τομέα διεξάγονται με ευθύνη του Διοικητικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου με τη συνήθη διαδικασία. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει για κάθε Τομέα ένα μέλος του ως Σύμβουλο του Τομέα. Τα μέλη της Επιτροπής 5 ημέρες από της εκλογής τους, με μυστική ψηφοφορία, αναδεικνύουν Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία.

Στο Σύνδεσμο γίνονται δεκτές δωρεές για λογαριασμό συγκεκριμένου Τομέα. Από τα έσοδα αυτά καλύπτονται τα ιδιαίτερα έξοδα του Τομέα. Η Επιτροπή του Τομέα μελετά τον καλύτερο τρόπο διαθέσεως των χρημάτων αυτών και υποβάλλει έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο με συγκεκριμένη πρόταση. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη διάθεση των χρημάτων.

Στο τέλος κάθε χρόνου η Επιτροπή κάθε Τομέα υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων του Τομέα στο ΔΣ του ΕΣΝΕ. Η έκθεση ενσωματώνεται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Οι Νοσηλευτικοί Τομείς συγκροτούνται και λειτουργούν στο Κέντρο και στα Περιφερειακά Συμβούλια. Στα Παραρτήματα λόγω του μικρού αριθμού των μελών μπορούν να συγκροτηθούν άτυπες ομάδες κοινού ενδιαφέροντος για την προώθηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Λειτουργούν με την ευθύνη και την καθοδήγηση της Τοπικής Επιτροπής του Παραρτήματος.

Ο συνδετικός κρίκος των επί του ιδίου αντικειμένου Τομέων σε επίπεδα Κέντρου, Περιφέρειας και Παραρτήματος, είναι το μέλος του ΔΣ που έχει οριστεί ως Σύμβουλος του Τομέα. Επιδιώκεται δε η συνεργασία μεταξύ των Τομέων του ιδίου αντικειμένου, η ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων, εμπειριών, συντονισμού προσπαθειών επιδιώξεων κοινού ενδιαφέροντος κ.α.

Τα μέλη του ΕΣΝΕ εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους σε κάποιο Τομέα με ειδική αίτηση. Δεν τηρείται ειδικό Μητρώο αλλά ενημερώνεται η Κάρτα τους, ώστε να ειδοποιούνται για θέματα που τα αφορούν. Όπου κρίνεται απαραίτητο τηρείται ευρετήριο των μελών του Τομέα με Διεύθυνση και Τηλέφωνο. Οι Τομείς δύνανται να λάβουν τη μορφή επιστημονικών εταιρειών που λειτουργούν εντός των πλαισίων του Συνδέσμου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ


ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Οι Σπουδαστές/φοιτητές αρωγά μέλη του ΕΣΝΕ αποτελούν τον Σπουδαστικό Τομέα. Σκοπός του Σπουδαστικού Τομέα είναι η δημιουργία ευκαιριών συζήτησης εκπαιδευτικών θεμάτων ή προβλημάτων και θεμάτων, που αφορούν το Νοσηλευτικό κλάδο γενικά και την άσκηση του Νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Για τα οργανωτικά και λειτουργικά θέματα του Σπουδαστικού Τομέα ισχύουν όσα αναφέρονται για τους Νοσηλευτικούς Τομείς.

Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, στα οποία δεν υπάρχουν αρωγά μέλη του ΕΣΝΕ που να συγκροτούν Σπουδαστικό Τομέα, το ΔΣ του ΕΣΝΕ ή το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος ορίζει έναν εκπρόσωπο, μέλος του ΕΣΝΕ, από το Διδακτικό προσωπικό του Τμήματος ή σπουδαστή/φοιτητή, αρωγό μέλος, για την καλύτερη επικοινωνία των αρωγών μελών με τον ΕΣΝΕ και την ενημέρωσή τους για όλες τις εκπαιδευτικές, κοινωνικές, ψυχαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ


ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Όταν γίνονται στο Σύνδεσμο δωρεές για συγκεκριμένο σκοπό, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τριμελή ή πενταμελή Επιτροπή η οποία επιμελείται τη διαχείριση των εσόδων του Κεφαλαίου της δωρεάς. Η Επιτροπή μελετά τους όρους της δωρεάς, διαμορφώνει κριτήρια για τη διάθεση των εσόδων και υποδεικνύει τρόπους για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων αυτών, σύμφωνα με την επιθυμία του διαθέτου. Η Επιτροπή υποβάλλει εμπεριστατωμένη έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του για την ετήσια διάθεση των εσόδων της δωρεάς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αν θα ορίσει μια Επιτροπή για τη διαχείριση όλων των δωρεών ή αν θα ορίσει χωριστή Επιτροπή για κάθε δωρεά.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τη χορήγηση Υποτροφιών σε μέλη του ΕΣΝΕ από τον ΕΣΝΕ, ιδιώτες, σωματεία, οργανισμούς ή επιχειρήσεις. Συνιστάται 3μελής ως 5μελής ειδική Επιτροπή, η οποία καθορίζει τα κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων, συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον υποψήφιο για την υποτροφία το οποίο και αποφασίζει. Η Επιτροπή Υποτροφιών όπως και των ειδικών Κληροδοτημάτων και Δωρεών είναι μόνιμες και τα μέλη των Επιτροπών ανανεώνονται με κάθε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ


ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ταυτότητα Μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Περιφερειακά Συμβούλια μπορούν να εφοδιάσουν τα μέλη του ΕΣΝΕ με ειδική ταυτότητα με δυνατότητα ετήσιας ενημέρωσης της ισχύος της.

Καταβολή ετήσιας συνδρομής

Η ετήσια συνδρομή στο Σύνδεσμο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Καταστατικού πρέπει να καταβάλλεται εντός του πρώτου διμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους. Αυτό είναι απαραίτητο για την οικονομική διαχείριση και λειτουργία του Συνδέσμου, αλλά και για την έγκαιρη καταβολή της συνδρομής μας στους Διεθνείς ή Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς στους οποίους ο ΕΣΝΕ είναι μέλος, Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών και άλλοι. Επομένως, ταμειακώς ενημερωμένα μέλη που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση θεωρούνται τα μέλη που έχουν καταβάλει τη συνδρομή του τρέχοντος έτους.

Αυτό ισχύει και για τις Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων και Παραρτημάτων οι οποίες διεξάγονται εντός του πρώτου διμήνου εκάστου έτους. Επειδή στην ετήσια συνδρομή στο Σύνδεσμο συμπεριλαμβάνεται συνήθως και η συνδρομή του Περιοδικού, η καθυστέρηση της ετήσιας συνδρομής θα έχει επιπτώσεις και στην αποστολή του Περιοδικού.

Επανεγγραφή Μελών

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 του Καταστατικού, μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους για τέσσερα χρόνια διαγράφονται. Τα διαγραφέντα μέλη γίνονται πάλι ενεργά εάν πληρώσουν τις καθυστερούμενες συνδρομές ή κάνουν επανεγγραφή, η οποία γίνεται μόνο για μία φορά χωρίς πρόβλημα. Για δεύτερη όμως και περαιτέρω επανεγγραφές αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά περίπτωση.

Τα εισερχόμενα έγγραφα και τα αντίγραφα των εξερχομένων φυλάσσονται στα Γραφεία του Συνδέσμου για τις εξής περιόδους:

 • Δύο χρόνια: Έγγραφα ρουτίνας από Ιδιώτες και προς Ιδιώτες που χαρακτηρίζονται αδιάφορα για την Ιστορία και τη Λειτουργία του Συνδέσμου.
 • Πέντε χρόνια: Έγγραφα από και προς Δημόσιες Υπηρεσίες που δεν αφορούν τη λειτουργία ή και την Ιστορία του Συνδέσμου. Στη κατηγορία αυτή υπάγονται και τα στελέχη αποδείξεων συνδρομών, συμμετοχής σε συνέδρια και γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών.
 • Έγγραφα τα οποία συνδέονται με τη λειτουργία, τη διοίκηση και την ιστορία του Συνδέσμου δεν καταστρέφονται. Φυλάσσονται στο ΑΡΧΕΙΟ του Συνδέσμου.
Κάθε εισερχόμενο και εξερχόμενο έγγραφο αναλόγως της φύσεώς του σφραγίζεται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα ή τον Ταμία με την ανάλογη σφραγίδα που προσδιορίζει το χρόνο καταστροφής του.
 • Δ (διατηρητέο) 2 (σημειώνεται η ανάλογη ημερομηνία μετά το πέρας της 2ετίας).
 • Δ (διατηρητέο) 5 (σημειώνεται η ανάλογη ημερομηνία μετά το πέρας της 5ετίας).
 • ΑΡΧΕΙΟ.

 Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΣΝΕ εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 18ης Μαϊου 1994 και κάθε προηγούμενη καταργείται, ισχύει από την κατάθεσή του στο Πρωτοδικείο Αθηνών και υπογράφεται ως έπεται από την Πρόεδρο και τη Γενική Γραμματέα του ΔΣ.Αθήνα, 11 Ιουλίου 1994