ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ


ΕΙΔΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού, παράγραφοι 4 και 5, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών, την επιμόρφωση και τη μελέτη κοινών προβλημάτων ιδρύονται Τομείς μέσα στο Σύνδεσμο σε διάφορους Νοσηλευτικούς Κλάδους.

Στον Τομέα συμμετέχουν Νοσηλευτές, μέλη του ΕΣΝΕ, που ασχολούνται με το αντικείμενο του Νοσηλευτικού Τομέα με οποιαδήποτε ιδιότητα, εργαζόμενοι στον κλινικό τομέα, διευθυντικά ή εκπαιδευτικά στελέχη, ερευνητές κ.λπ.

Σκοπός των Νοσηλευτικών Τομέων είναι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και η μελέτη κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι νοσηλευτές στους διάφορους τομείς με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των μελών και την βελτίωση της νοσηλευτικής φροντίδας.

Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με:

  • Την οργάνωση, το συντονισμό και την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (διαλέξεις, σεμινάρια, ειδικά συνέδρια στην Ελλάδα και το Εξωτερικό κ.α.).
  • Την πρόταση για αναθεώρηση και βελτίωση των προγραμμάτων της βασικής Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης και της Ειδικότητας στον κάθε Τομέα.
  • Τον καθορισμό κριτηρίων ποιότητας της νοσηλευτικής φροντίδας σε κάθε Τομέα, την οργάνωση της εργασίας κάτω από τις ειδικές συνθήκες του κάθε Τομέα και την περιγραφή των ειδικών καθηκόντων των νοσηλευτών καθώς και τα όρια της ευθύνης τους.
  • Την ευαισθητοποίηση για συμμετοχή στην έρευνα και την υποστήριξη ερευνητικών προσπαθειών.
  • Την από κοινού αναζήτηση τρόπων επίλυσης ειδικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές στους διάφορους τομείς και την πρόταση για την θέσπιση ειδικών κινήτρων για την προσέλκυση και την παραμονή νέων στους περισσότερο προβληματικούς τομείς.
  • Τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του Νοσηλευτικού Τομέα.
  • Την επικοινωνία και ανάπτυξη ειδικών σχέσεων με ανάλογους τομείς άλλων Εθνικών Συνδέσμων στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο.
Οι Τομείς διευθύνονται από πενταμελείς ως επταμελείς Επιτροπές, που εκλέγονται από τα μέλη του Τομέα κάθε τέσσερα χρόνια. Οι Εκλογές στον Τομέα διεξάγονται με ευθύνη του Διοικητικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου με τη συνήθη διαδικασία. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει για κάθε Τομέα ένα μέλος του ως Σύμβουλο του Τομέα. Τα μέλη της Επιτροπής 5 ημέρες από της εκλογής τους, με μυστική ψηφοφορία, αναδεικνύουν Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία.

Στο Σύνδεσμο γίνονται δεκτές δωρεές για λογαριασμό συγκεκριμένου Τομέα. Από τα έσοδα αυτά καλύπτονται τα ιδιαίτερα έξοδα του Τομέα. Η Επιτροπή του Τομέα μελετά τον καλύτερο τρόπο διαθέσεως των χρημάτων αυτών και υποβάλλει έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο με συγκεκριμένη πρόταση. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη διάθεση των χρημάτων.

Στο τέλος κάθε χρόνου η Επιτροπή κάθε Τομέα υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων του Τομέα στο ΔΣ του ΕΣΝΕ. Η έκθεση ενσωματώνεται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Οι Νοσηλευτικοί Τομείς συγκροτούνται και λειτουργούν στο Κέντρο και στα Περιφερειακά Συμβούλια. Στα Παραρτήματα λόγω του μικρού αριθμού των μελών μπορούν να συγκροτηθούν άτυπες ομάδες κοινού ενδιαφέροντος για την προώθηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Λειτουργούν με την ευθύνη και την καθοδήγηση της Τοπικής Επιτροπής του Παραρτήματος.

Ο συνδετικός κρίκος των επί του ιδίου αντικειμένου Τομέων σε επίπεδα Κέντρου, Περιφέρειας και Παραρτήματος, είναι το μέλος του ΔΣ που έχει οριστεί ως Σύμβουλος του Τομέα. Επιδιώκεται δε η συνεργασία μεταξύ των Τομέων του ιδίου αντικειμένου, η ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων, εμπειριών, συντονισμού προσπαθειών επιδιώξεων κοινού ενδιαφέροντος κ.α.

Τα μέλη του ΕΣΝΕ εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους σε κάποιο Τομέα με ειδική αίτηση. Δεν τηρείται ειδικό Μητρώο αλλά ενημερώνεται η Κάρτα τους, ώστε να ειδοποιούνται για θέματα που τα αφορούν. Όπου κρίνεται απαραίτητο τηρείται ευρετήριο των μελών του Τομέα με Διεύθυνση και Τηλέφωνο. Οι Τομείς δύνανται να λάβουν τη μορφή επιστημονικών εταιρειών που λειτουργούν εντός των πλαισίων του Συνδέσμου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ


ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Οι Σπουδαστές/φοιτητές αρωγά μέλη του ΕΣΝΕ αποτελούν τον Σπουδαστικό Τομέα. Σκοπός του Σπουδαστικού Τομέα είναι η δημιουργία ευκαιριών συζήτησης εκπαιδευτικών θεμάτων ή προβλημάτων και θεμάτων, που αφορούν το Νοσηλευτικό κλάδο γενικά και την άσκηση του Νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Για τα οργανωτικά και λειτουργικά θέματα του Σπουδαστικού Τομέα ισχύουν όσα αναφέρονται για τους Νοσηλευτικούς Τομείς.

Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, στα οποία δεν υπάρχουν αρωγά μέλη του ΕΣΝΕ που να συγκροτούν Σπουδαστικό Τομέα, το ΔΣ του ΕΣΝΕ ή το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος ορίζει έναν εκπρόσωπο, μέλος του ΕΣΝΕ, από το Διδακτικό προσωπικό του Τμήματος ή σπουδαστή/φοιτητή, αρωγό μέλος, για την καλύτερη επικοινωνία των αρωγών μελών με τον ΕΣΝΕ και την ενημέρωσή τους για όλες τις εκπαιδευτικές, κοινωνικές, ψυχαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
International Council of Nurses rcn.jpg ANA nurse CE American Nurses Association logo.gif
© 2024 Esne. All Rights Reserved. Powered by M&M