ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΒ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Τα μικρότερα Επαρχιακά Τμήματα, τα οποία δεν συγχωνεύονται για να αποτελέσουν Περιφερειακά Τμήματα, κατά την πρώτη εφαρμογή του Κανονισμού μετατρέπονται σε Παραρτήματα του Συνδέσμου, μετά από αίτηση της Τοπικής Επιτροπής ή των μελών του Τμήματος και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΝΕ. Αυτό αποφασίζει για την ίδρυση του Παραρτήματος, την εξάρτησή του από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο ή από γειτονικό Περιφερειακό Συμβούλιο και για τον αριθμό των μελών της Τοπικής Επιτροπής τα οποία είναι 3 ή 5.

Με την ίδια διαδικασία όπως και στα Περιφερειακά Τμήματα, με ευθύνη της Τοπικής Επιτροπής ή της εξουσιοδοτημένης από το ΔΣ Ομάδας Μελών γίνεται Συνέλευση των μελών και εκλέγονται τα 3 ή 5 μέλη της Τοπικής Επιτροπής που θα διευθύνει το Παράρτημα καθώς και τα 2 αναπληρωματικά μέλη. Τα εκλεγέντα μέλη της Τοπικής Επιτροπής με πρωτοβουλία του πλειοψηφίσαντος μέλους καλούνται σε πρώτη συνεδρίαση εντός 5 ημερών από της εκλογής τους και δια μυστικής ψηφοφορίας αναδεικνύουν τον υπεύθυνο και αναπληρωτή υπεύθυνο που εκτελεί και χρέη Ταμείου. Συντάσσεται πρακτικό της εκλογής εις διπλούν. Ακολουθείται δε κάθε διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν για τα Περιφερειακά Συμβούλια.

Τα Παραρτήματα έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες και αναπτύσσουν δραστηριότητες όπως και τα Περιφερειακά Τμήματα. Τηρούν τα αυτά βιβλία που τηρούν τα Περιφερειακά Τμήματα και κρατούν το 20% εκ των συνδρομών των μελών. Χρησιμοποιούν ως Σφραγίδα τη Σφραγίδα του Συνδέσμου με προσθήκη, κυκλοτερώς, των λέξεων «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ … ΤΑΔΕ (πόλεως)». Τη σφραγίδα φυλάσσει ο υπεύθυνος της Επιτροπής. Η θητεία των Τοπικών Επιτροπών είναι τετραετής. Η θητεία της πρώτης ΤΕ θα είναι μικρότερης διάρκειας ανάλογα με την εκλογή του ΔΣ και ισχύουν ακριβώς τα ίδια με τα ΠΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εφοδιάζει τα Περιφερειακά Τμήματα και τα Παραρτήματα με αριθμημένα στελέχη αποδείξεων Συνδρομών, Εισπράξεων και Πληρωμών. Όλα τα στελέχη που χρησιμοποιούνται εκτός των Κεντρικών Γραφείων είναι τριπλότυπα. Κάθε απόδειξη εκδίδεται εις τριπλούν. Το πρωτότυπο δίνεται στο δικαιούχο, το δεύτερο αντίγραφο αποστέλλεται στο Σύνδεσμο και το τρίτο παραμένει στο στέλεχος το οποίο φυλάσσεται στο Περιφερειακό Τμήμα ή το Παράρτημα. Μετά την παρέλευση πενταετίας, το στέλεχος δύναται να καταστραφεί.

Χρεώνονται επίσης τα Περιφερειακά Τμήματα και τα Παραρτήματα με αντίτυπα του Καταστατικού, Σήματα των μελών και ότι άλλο έντυπο υλικό διατίθεται από τον ΕΣΝΕ.


Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Σε Υγειονομικά Ιδρύματα ή Υπηρεσίες του Κέντρου και των Νομών που δεν καλύπτονται από Περιφερειακά Τμήματα ή Παραρτήματα, και υπηρετούν περισσότερα από οκτώ (8) μέλη, το ΔΣ του ΕΣΝΕ ορίζει από έναν εκπρόσωπο. Τα Περιφερειακά Συμβούλια και οι Τοπικές Επιτροπές των Παραρτημάτων ορίζουν επίσης εκπροσώπους στα Ιδρύματα και υπηρεσίες της Περιφέρειάς τους και της περιοχής τους.

Τα καθήκοντα των εκπροσώπων του Συνδέσμου είναι να ενημερώνουν τα μέλη για τις δραστηριότητες του Συνδέσμου και τον Σύνδεσμο για τα θέματα που απασχολούν τα μέλη. Συγκεντρώνουν τις συνδρομές των μελών και εγγράφουν νέα μέλη. Οι εκπρόσωποι εφοδιάζονται με αριθμημένα στελέχη τριπλοτύπων αποδείξεων από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Περιφερειακό Συμβούλιο ή την Τοπική Επιτροπή.


Δ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τακτά διαστήματα αποστέλλει στα Περιφερειακά Συμβούλια, Τοπικές Επιτροπές και Εκπροσώπους Δελτίο ενημερώσεως για τα διαβήματα που έγιναν και τις δραστηριότητες που προγραμματίζονται από το Σύνδεσμο, ενώ τα Περιφερειακά Συμβούλια, οι Επιτροπές και οι Εκπρόσωποι ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα που απασχολούν τα μέλη του Συνδέσμου στην περιοχή της ευθύνης τους.

Η συχνότητα της επικοινωνίας αυτής αποφασίζεται στις Γενικές Συνδιασκέψεις που γίνονται δύο φορές το χρόνο για αμοιβαία ενημέρωση και χάραξη κοινής γραμμής και κοινών μεθόδων λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τις Συνδιασκέψεις αυτές στο Κέντρο ή και στην περιφέρεια, κατόπιν προσκλήσεως Περιφερειακού Τμήματος ή Παραρτήματος.

Στη μία Συνδιάσκεψη μετέχουν μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλοι οι Πρόεδροι και Γραμματείς των Περιφερειακών Συμβουλίων. Στην ευρύτερη Συνδιάσκεψη εκτός των ως άνω, καλούνται και όλοι οι υπεύθυνοι των Τοπικών Επιτροπών των Παραρτημάτων καθώς και οι Εκπρόσωποι του Συνδέσμου στα Υγειονομικά Ιδρύματα και Υπηρεσίες της περιοχής όπου πραγματοποιείται η Συνδιάσκεψη. Εάν επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν οι εκπρόσωποι και από άλλες περιοχές της χώρας. Επιβαρύνονται όμως με τα έξοδα κινήσεως και παραμονής τους εκτός έδρας. Όπου είναι δυνατόν, η ευρύτερη αυτή Συνδιάσκεψη πραγματοποιείται στα πλαίσια του Πανελληνίου Νοσηλευτικού Συνεδρίου.

Την Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν στις Συνδιασκέψεις ετοιμάζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα Περιφερειακά Συμβούλια και οι Τοπικές Επιτροπές μπορούν να αποστέλλουν θέματα προς συζήτηση, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνδιάσκεψης. Η πρόσκληση για τις Συνδιασκέψεις αποστέλλεται με την Ημερήσια Διάταξη δέκα (10) ημέρες, τουλάχιστον, προ της συνδιάσκεψης.

Στις Συνδιασκέψεις γίνεται αμοιβαία ενημέρωση για τη λειτουργία, τα προβλήματα και τις ενέργειες του Συνδέσμου, στο Κέντρο και στην Περιφέρεια. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για την προαγωγή των σκοπών του ΕΣΝΕ.
International Council of Nurses rcn.jpg ANA nurse CE American Nurses Association logo.gif
© 2024 Esne. All Rights Reserved. Powered by M&M