ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ


ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Όταν γίνονται στο Σύνδεσμο δωρεές για συγκεκριμένο σκοπό, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τριμελή ή πενταμελή Επιτροπή η οποία επιμελείται τη διαχείριση των εσόδων του Κεφαλαίου της δωρεάς. Η Επιτροπή μελετά τους όρους της δωρεάς, διαμορφώνει κριτήρια για τη διάθεση των εσόδων και υποδεικνύει τρόπους για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων αυτών, σύμφωνα με την επιθυμία του διαθέτου. Η Επιτροπή υποβάλλει εμπεριστατωμένη έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του για την ετήσια διάθεση των εσόδων της δωρεάς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αν θα ορίσει μια Επιτροπή για τη διαχείριση όλων των δωρεών ή αν θα ορίσει χωριστή Επιτροπή για κάθε δωρεά.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τη χορήγηση Υποτροφιών σε μέλη του ΕΣΝΕ από τον ΕΣΝΕ, ιδιώτες, σωματεία, οργανισμούς ή επιχειρήσεις. Συνιστάται 3μελής ως 5μελής ειδική Επιτροπή, η οποία καθορίζει τα κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων, συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον υποψήφιο για την υποτροφία το οποίο και αποφασίζει. Η Επιτροπή Υποτροφιών όπως και των ειδικών Κληροδοτημάτων και Δωρεών είναι μόνιμες και τα μέλη των Επιτροπών ανανεώνονται με κάθε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ


ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ταυτότητα Μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Περιφερειακά Συμβούλια μπορούν να εφοδιάσουν τα μέλη του ΕΣΝΕ με ειδική ταυτότητα με δυνατότητα ετήσιας ενημέρωσης της ισχύος της.

Καταβολή ετήσιας συνδρομής

Η ετήσια συνδρομή στο Σύνδεσμο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Καταστατικού πρέπει να καταβάλλεται εντός του πρώτου διμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους. Αυτό είναι απαραίτητο για την οικονομική διαχείριση και λειτουργία του Συνδέσμου, αλλά και για την έγκαιρη καταβολή της συνδρομής μας στους Διεθνείς ή Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς στους οποίους ο ΕΣΝΕ είναι μέλος, Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών και άλλοι. Επομένως, ταμειακώς ενημερωμένα μέλη που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση θεωρούνται τα μέλη που έχουν καταβάλει τη συνδρομή του τρέχοντος έτους.

Αυτό ισχύει και για τις Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων και Παραρτημάτων οι οποίες διεξάγονται εντός του πρώτου διμήνου εκάστου έτους. Επειδή στην ετήσια συνδρομή στο Σύνδεσμο συμπεριλαμβάνεται συνήθως και η συνδρομή του Περιοδικού, η καθυστέρηση της ετήσιας συνδρομής θα έχει επιπτώσεις και στην αποστολή του Περιοδικού.

Επανεγγραφή Μελών

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 του Καταστατικού, μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους για τέσσερα χρόνια διαγράφονται. Τα διαγραφέντα μέλη γίνονται πάλι ενεργά εάν πληρώσουν τις καθυστερούμενες συνδρομές ή κάνουν επανεγγραφή, η οποία γίνεται μόνο για μία φορά χωρίς πρόβλημα. Για δεύτερη όμως και περαιτέρω επανεγγραφές αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά περίπτωση.

Τα εισερχόμενα έγγραφα και τα αντίγραφα των εξερχομένων φυλάσσονται στα Γραφεία του Συνδέσμου για τις εξής περιόδους:

  • Δύο χρόνια: Έγγραφα ρουτίνας από Ιδιώτες και προς Ιδιώτες που χαρακτηρίζονται αδιάφορα για την Ιστορία και τη Λειτουργία του Συνδέσμου.
  • Πέντε χρόνια: Έγγραφα από και προς Δημόσιες Υπηρεσίες που δεν αφορούν τη λειτουργία ή και την Ιστορία του Συνδέσμου. Στη κατηγορία αυτή υπάγονται και τα στελέχη αποδείξεων συνδρομών, συμμετοχής σε συνέδρια και γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών.
  • Έγγραφα τα οποία συνδέονται με τη λειτουργία, τη διοίκηση και την ιστορία του Συνδέσμου δεν καταστρέφονται. Φυλάσσονται στο ΑΡΧΕΙΟ του Συνδέσμου.
Κάθε εισερχόμενο και εξερχόμενο έγγραφο αναλόγως της φύσεώς του σφραγίζεται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα ή τον Ταμία με την ανάλογη σφραγίδα που προσδιορίζει το χρόνο καταστροφής του.
  • Δ (διατηρητέο) 2 (σημειώνεται η ανάλογη ημερομηνία μετά το πέρας της 2ετίας).
  • Δ (διατηρητέο) 5 (σημειώνεται η ανάλογη ημερομηνία μετά το πέρας της 5ετίας).
  • ΑΡΧΕΙΟ.

 Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΣΝΕ εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 18ης Μαϊου 1994 και κάθε προηγούμενη καταργείται, ισχύει από την κατάθεσή του στο Πρωτοδικείο Αθηνών και υπογράφεται ως έπεται από την Πρόεδρο και τη Γενική Γραμματέα του ΔΣ.Αθήνα, 11 Ιουλίου 1994