ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
«ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ»

 

Ιδρύθηκε 27 Σεπτεμβρίου 1923
Αναγνωρίσθηκε 22 Ιανουαρίου 1924
Έγινε μέλος Διεθνούς Συμβουλίου Νοσοκόμων τον Ιούνιο του 1929
Τροποποιήθηκε 15 Ιανουαρίου 1936
Τροποποιήθηκε 16 Μαϊου 1961
Τροποποιήθηκε 28 Δεκεμβρίου 1965
Τροποποιήθηκε 17 Φεβρουαρίου 1972
Τροποποιήθηκε 29 Φεβρουαρίου 1988
Τροποποιήθηκε 14 Μαϊου 2002Aρθρο 1ο

Ιδρύεται Σωματείο υπό την επωνυμία Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος «ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ», (Ε.Σ.Ν.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα και έχει τμήματα σε όλη την Ελλάδα.Aρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Συνδέσμου είναι:

Α. Η προαγωγή και η ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως Επιστήμης και Τέχνης για την ανύψωση του θεσμού και την εξασφάλιση παροχής υψηλής στάθμης νοσηλευτικής φροντίδας στο κοινωνικό σύνολο.

Β. Η κατοχύρωση του τίτλου και του έργου των Νοσηλευτών, ο καθορισμός των καθηκόντων των Νοσηλευτών γενικής νοσηλευτικής και ειδικοτήτων, καθώς και των προσόντων που απαιτούνται για την κατάληψη ανάλογης θέσεως.

Γ. Ο καθορισμός ειδικών κριτηρίων ασκήσεως του Νοσηλευτικού έργου σε ολόκληρο το φάσμα των επί μέρους ειδικοτήτων του, για την αποτελεσματική περιφρούρηση της Δημόσιας Υγείας καθώς και κανόνων νοσηλευτικής δεοντολογίας, για την εξύψωση του έργου των Νοσηλευτών.

Δ. Η εκπροσώπηση του Κλάδου, η ελεύθερη και τεκμηριωμένη έκφραση απόψεων στα θέματα και ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά Νοσηλευτικό προσωπικό. Η συμμετοχή του Κλάδου στο σχεδιασμό και την εκπόνηση ή την αναθεώρηση υγειονομικών προγραμμάτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και την κατάρτιση σχετικών νομοσχεδίων σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της χώρας, φορείς της τοπικής αυτοδιοικήσεως, άλλους υγειονομικούς κλάδους, συνδικαλιστικά σωματεία και το ευρύτερο κοινό.

Ε. Η αντιπροσώπευση του Κλάδου σε διεθνή νοσηλευτικό χώρο και η στενή συνεργασία με το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών (I.C.N.) του οποίου μέλος είναι ο Ε.Σ.Ν.Ε. από το 1929, την Ομάδα Εργασίας Ερευνητών Νοσηλευτών Ευρώπης (W.E.N.R.), την Μόνιμη Επιτροπή Νοσηλευτών της Ε.Ε. (P.C.N.) και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς. Με τη συνεργασία αυτή επιδιώκεται η εφαρμογή και στη χώρα μας των αφορώντων στο Νοσηλευτικό Προσωπικό και ψηφιζομένων εκάστοτε Κατευθυντηρίων Οδηγιών, Διακηρύξεων, Αποφάσεων, Συμβάσεων και Συστάσεων, από το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών, την Ε.Ε., άλλους Διεθνείς Νοσηλευτικούς Οργανισμούς, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και άλλες διεθνείς οργανώσεις.

ΣΤ. Η συσπείρωση και συνένωση όλων των Νοσηλευτών που είναι στην ενεργό υπηρεσία, ή συνταξιούχων, οπουδήποτε και αν εργάζονται, ιδιωτεύουν ή κατοικούν με σκοπό την συναδελφική αλληλεγγύη, αμοιβαία κατανόηση, αλληλοβοήθεια και αλληλοεξυπηρέτηση, μακριά από πολιτικές επιρροές, εκδηλώσεις ή αντιδικίες. Η σύμπραξη και συνεργασία όλων των Νοσηλευτών σε μια κοινή προσπάθεια επιλύσεως των εκάστοτε προβλημάτων του Κλάδου και ανυψώσεως του κύρους της κοινωνικής αποστολής και ποιοτικής στάθμης του Νοσηλευτικού έργου για την ηθικοκοινωνική και υλική δικαίωση της τάξεως των Νοσηλευτών αλλά και την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

ΜΕΣΑ

Τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών είναι:

  • Η επιστημονική κατάρτιση και η συνεχής εκπαίδευση των μελών με διαλέξεις, προγράμματα συνεχούς εκπαιδεύσεως, σεμινάρια και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, καθώς και η έκδοση περιοδικού και βιβλίων, η χορήγηση υποτροφιών και ευκαιριών εργασίας στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα Ανταλλαγής του I.C.N. κ.λπ.
  • Η ενθάρρυνση προαγωγής και αναπτύξεως της Νοσηλευτικής Έρευνας, καθώς και η ανάληψη ερευνητικών εργασιών στη Νοσηλευτική.
  • Η μελέτη και συνεχής αξιολόγηση της Νοσηλευτικής εκπαιδεύσεως και της ασκήσεως του Νοσηλευτικού έργου τόσο στους ειδικούς νοσηλευτικούς τομείς, όσο και στην Νοσηλευτική Διδασκαλία και την Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας και Πρόνοιας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και με άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες, Οργανισμούς και Ιδρύματα.
  • Η οργάνωση ευκαιριών συναντήσεων των Νοσηλευτών κατά τομείς εργασίας ή και ως σύνολο, για την ανταλλαγή απόψεων και πείρας, καθώς και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, σε Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια κ.λπ.
  • Η προώθηση λειτουργίας Πανεπιστημιακών Σχολών ή Τμημάτων Νοσηλευτικής στην Ανώτατη Εκπαιδευτική βαθμίδα.
  • Η οργάνωση Διεθνών Νοσηλευτικών Συνεδρίων ή συναντήσεων στη χώρα μας κ.λπ.

 
Aρθρο 3ο

 

ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα και των δύο φύλων.Aρθρο 4ο

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Μέλη τακτικά του Συνδέσμου είναι:

α. Νοσηλευτές απόφοιτοι τριτοβάθμιας Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, ΠΕ και ΤΕ.

β. Νοσηλευτές απόφοιτοι Σχολών ή Τμημάτων Νοσηλευτικής της αλλοδαπής των οποίων τα Διπλώματα έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους και εφ' όσον τα βασικά εκπαιδευτικά προσόντα εισαγωγής-αποφοιτήσεως κρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ισόβαθμα με τα προσόντα των Νοσηλευτών της χώρας μας (απόφοιτοι μεταλυκειακού Νοσηλευτικού προγράμματος τριετούς τουλάχιστον διαρκείας).

γ. Νοσηλευτές προερχόμενοι από τις χώρες της Ε.Ε. εφ' όσον οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται ως ισότιμοι βάσει των Κατευθυντηρίων Οδηγιών της Ε.Ε.Aρθρο 5ο

ΑΡΩΓΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

1. Αρωγά μέλη του Συνδέσμου μπορούν να είναι Σπουδαστές και Φοιτητές Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών ή Τμημάτων Νοσηλευτικής.
Τα αρωγά μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, έχουν όμως το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές κοινωνικές πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Συνδέσμου.
Για να γίνει αρωγό μέλος του Συνδέσμου, όποιος επιθυμεί, πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, το οποίο αποφασίζει για την εγγραφή του ή όχι μετά από έλεγχο των προσόντων του. Τα αρωγά μέλη εγγράφονται σε ιδιαίτερο Μητρώο.
Η συνδρομή και το δικαίωμα εγγραφής των αρωγών μελών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.

2. Επίτιμα μέλη είναι πρόσωπα που κατέχουν διακεκριμένη θέση στην κοινωνία έστω και αν δεν ανήκουν στην επαγγελματική θέση στην κοινωνία έστω και αν δεν ανήκουν στην επαγγελματική τάξη των Νοσηλευτών, τα οποία εκδηλώνουν με την υλική ή ηθική τους υποστήριξη το ενδιαφέρον τους για την προαγωγή του Συνδέσμου και την ευόδωση του έργου του.Aρθρο 6ο

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κάθε Νοσηλευτής, που διαθέτει τα κατά το άρθρο 4 προσόντα και επιθυμεί να γίνει τακτικό μέλος του Συνδέσμου, απευθύνεται εγγράφως στη Γραμματεία του Συνδέσμου με αίτηση που συνοδεύεται από κεκυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος Νοσηλευτή, Νοσοκόμου. Εγγράφεται δε στο Μητρώο του Ε.Σ.Ν.Ε. αφού προηγουμένως διαπιστωθούν τα προσόντα του από το Διοικητικό Συμβούλιο.Aρθρο 7ο

ΕΓΓΡΑΦΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει εφ' άπαξ χίλιες (1.000) δρχ. για την εγγραφή του και δύο χιλιάδες (2.000) δρχ. για συνδρομή κάθε χρόνο συμπεριλαμβανομένης και της συνδρομής του περιοδικού το οποίο εκδίδεται από τον Σύνδεσμο, καθώς και της ετήσιας συνδρομής κάθε μέλους στο Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών (I.C.N.), στην Μόνιμη Επιτροπή Νοσηλευτών της Ε.Ε. (P.C.N.) και άλλες Διεθνείς Οργανώσεις.

Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο του νέου χρόνου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αυξηθεί το ποσό εγγραφής και της συνδρομής των μελών του Συνδέσμου.

Η καθυστέρηση και μιας ετήσιας συνδρομής καθώς και οποιαδήποτε άλλης οικονομικής υποχρεώσεως συνεπάγεται τον αποκλεισμό του καθυστερούντος μέλους από τις Συνελεύσεις του Συνδέσμου και την στέρηση του δικαιώματος να εκλέγει και να εκλέγεται.Aρθρο 8ο

ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Συνδέσμου είναι:

1. Οι συνδρομές των τακτικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και οι έκτακτες εισφορές.

2. Οι συνδρομές των αρωγών μελών.

3. Οι τυχόν κρατικές και άλλες επιχορηγήσεις και δωρεές ή κληροδοτήματα εκ μέρους οποιουδήποτε, καθώς και το προϊόν από εισπράξεις εορτών, λαχείων, διαφόρων εκδηλώσεων και κάθε ποσό εισερχόμενο στο Ταμείο του Συνδέσμου.

4. Η αποδοχή κληρονομιάς γίνεται με το ευεργέτημα της απογραφής.

5. Δωρητές - Ευεργέτες - Μεγάλοι Ευεργέτες ανακηρύσσονται οι προσφέροντες ποσό που ισοδυναμεί τουλάχιστον με το 1/20, 1/10, 1/5 του ετήσιου προϋπολογισμού του Συνδέσμου αντιστοίχως.

 
Aρθρο 9ο

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Σύνδεσμος διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενο από τη Γενική Συνέλευση κάθε τετραετία με μυστική ψηφοφορία. Την ψηφοφορία καθώς και την διαλογή των ψήφων εποπτεύει πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή που υποδεικνύεται από την Γενική Συνέλευση. Στην ίδια ψηφοφορία εκλέγονται έξι αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, καθώς και δύο αναπληρωματικά μέλη αυτής. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και μέλη που έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα ως τοιαύτα δεν μπορούν να εκλεγούν ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του Συνδέσμου τα οποία στερήθηκαν από το νόμο ή μετά από δικαστική απόφαση τα πολιτικά τους δικαιώματα και όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.Aρθρο 10ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του πρώτου πλειοψηφήσαντος μέλους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή του, στην πρώτη του συνεδρίαση και με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του εκλέγει: Πρόεδρο, Α' Αντιπρόεδρο, Β' Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Κοσμήτορα. Η συμμετοχή των μελών αυτών στην διοίκηση του Συνδέσμου είναι άμισθη.

Η ιδιότητα του Προέδρου, του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα δεν επιτρέπεται να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.Aρθρο 11ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα έξι (6) μέλη του και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία. Σε ισοψηφία βαρύνει η ψήφος του Προέδρου.

Προκειμένου περί προσωπικών ζητημάτων όλων των μελών του Συνδέσμου ή περί άλλων σοβαρών θεμάτων του Συνδέσμου, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.Aρθρο 12ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς μία φορά τον μήνα τουλάχιστον, εκτάκτως δε όσες φορές παρουσιάζεται ανάγκη, καλούμενο από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου. Επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, την τοποθέτηση των κεφαλαίων του Συνδέσμου, επιλαμβάνεται για κάθε αναφυόμενο θέμα, αποφασίζει και εγκρίνει κάθε εν γένει δαπάνη και διενεργεί κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση και την περιουσιακή διαχείριση του Συνδέσμου βάσει των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.

Προκειμένου περί αποκτήσεως ακινήτων με αντάλλαγμα προηγείται πάντοτε έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως.Aρθρο 13ο

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς συνεδρίες θεωρείται αυτοδικαίως παραιτημένο και αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα κατά την ψηφοφορία της Γενικής Συνελεύσεως και ούτω καθ' εξής.Aρθρο 14ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των τακτικών μελών του Συνδέσμου για διάστημα μιας τετραετίας από αυτούς που συμπλήρωσαν τρία (3) τουλάχιστον χρόνια ως μέλη του Συνδέσμου και που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον Σύνδεσμο.

 

 


 


Aρθρο 15ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή, καθώς και κατά τις δημόσιες εν γένει υποχρεώσεις του Συνδέσμου. Καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, την αλληλογραφία και γενικά κάθε έγγραφο και πιστοποιητικό. Υπογράφει με τον Ταμία και τον Γενικό Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών και κάθε έγγραφο που αφορά στην κίνηση των κεφαλαίων του Συνδέσμου.

Ο Πρόεδρος είναι συνυπεύθυνος με τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από το Νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.Aρθρο 16ο

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται αναπληρώνει ο Α' Αντιπρόεδρος, και αυτόν όταν εμποδίζεται ο Β' Αντιπρόεδρος, τον Γραμματέα και Ταμία, ένας από τους Συμβούλους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή θανάτου του Προέδρου πρέπει να εκλεγεί νέος Πρόεδρος, μετά από σύγκληση για τον σκοπό αυτό του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που ο εκλεγόμενος Πρόεδρος είναι ήδη Γραμματέας ή Ταμίας, πρέπει να παραιτηθεί του άλλου αξιώματος, δηλαδή του Γραμματέα ή του Ταμία και αυτό σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού.Aρθρο 17ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί την αλληλογραφία του Συνδέσμου, κρατεί το αρχείο, το μητρώο και την σφραγίδα του, συντάσσει, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Συνδέσμου και κάθε εν γένει έγγραφο. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.Aρθρο 18ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την εν γένει διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συνδέσμου. Φροντίζει για την είσπραξη των συνδρομών καθώς και για κάθε τακτικό ή έκτακτο έσοδο του Συνδέσμου, καταβάλλει δε τις δαπάνες οποιουδήποτε μέλους οι οποίες πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Συνδέσμου και βαρύνουν το Ταμείο του. Επίσης καταβάλλει και τις δαπάνες των εκπροσώπων των επαρχιακών τμημάτων που πραγματοποιούνται για λογαριασμό αυτών και που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Συνδέσμου με την επιφύλαξη της εφαρμογής της τελευταίας περιόδου του άρθρου 34.

Τηρεί βιβλίο εσόδων-εξόδων και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο επί των οικονομικών του Συνδέσμου.

Ο Ταμίας καταρτίζει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων κάθε ημερολογιακού έτους και τον υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην συνέχεια στην ετήσια Γενική Συνέλευση.

Εκτός των βιβλίων που αναφέρονται στο άρθρο 17 τηρείται και βιβλίο όπου καταχωρούνται οι εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Κάθε πληρωμή ενεργείται με ένταλμα που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Ο Ταμίας μπορεί να κρατεί «εις χείρας» για τις επείγουσες δαπάνες του Συνδέσμου ποσό καθοριζόμενο κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεώνεται να καταθέτει κάθε επί πλέον ποσό σε μια από τις Τράπεζες ή τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια επ' ονόματι του Συνδέσμου. Για τη διάθεση του «ανά χείρας» ποσού ο Ταμίας λογοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε δίμηνο.

Ο Κοσμήτορας επιμελείται του χώρου εγκαταστάσεως των γραφείων του Συνδέσμου και φροντίζει για την τάξη και ευπρέπεια του περιβάλλοντος, εξασφαλίζει άνετη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου, όπως συγκεντρώσεις μελών, συνελεύσεις, συνέδρια, κ.λπ. Τηρεί βιβλίο κινητής περιουσίας του Συνδέσμου.Aρθρο 19ο

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να προσλαμβάνεται εφ' όσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, έμμισθο προσωπικό για τις ανάγκες του Συνδέσμου.

 
Aρθρο 20ο

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Διοίκηση του Συνδέσμου ελέγχεται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, τα τακτικά μέλη της οποίας με τα δύο (2) αναπληρωματικά της μέλη εκλέγονται μετά την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και τα αναπληρωματικά του μέλη. Η διάρκεια των καθηκόντων της είναι τετραετής.

Σε περίπτωση αποχωρήσεως μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αυτή συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη της κατά σειρά εκλογής.Aρθρο 21ο

Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενημερώνεται επί της εκθέσεως πεπραγμένων που υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση ο Γενικός Γραμματέας καθώς και επί της εκθέσεως που υποβάλλει ο Ταμίας. Στην συνέχεια η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει την δική της έκθεση σε ειδική συνεδρία και την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως.Aρθρο 22ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Οι Συνελεύσεις είναι δύο ειδών: Τακτικές και Έκτακτες. Η Τακτική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά το χρόνο, το πρώτο εξάμηνο του χρόνου και σ' αυτή υποβάλλεται έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία, υποβάλλονται δε προς έγκριση ο Ισολογισμός και Απολογισμός του λήξαντος οικονομικού έτους καθώς και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους μαζί με έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, στη συνέχεια συζητείται κάθε θέμα εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη.Aρθρο 23ο

Έκτακτη Συνέλευση συγκροτείται όποτε κριθεί αυτό αναγκαίο από τον Πρόεδρο και την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν ζητηθεί εγγράφως, για ορισμένο θέμα, από το ένα εικοστό των μελών που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει σε Γενική Συνέλευση τα μέλη μέσα σε ένα μήνα.Aρθρο 24ο

ΑΠΑΡΤΙΑ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών.

Κάθε μέλος του Συνδέσμου μπορεί κατά τις Συνελεύσεις ν' αντιπροσωπευθεί από άλλο μέλος το οποίο έχει γι' αυτό το σκοπό εξουσιοδοτηθεί. Στην περίπτωση αυτή το αντιπροσωπευόμενο μέλος θεωρείται παρόν για την απαρτία.

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη Συνέλευση, αυτή συνέρχεται εκ νέου με τα ίδια θέματα εντός οκτώ (8) ημερών στον ίδιο τόπο και χρόνο, οπότε θεωρείται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Η τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται από την Γενική Συνέλευση παρισταμένου αυτοπροσώπως ή ειδικά γι' αυτό εξουσιοδοτουμένου του μισού τουλάχιστον του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών του συν ένα. Η απόφαση λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων του αριθμού των παρόντων μελών της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία συγκαλείται ειδικώς για τον σκοπό αυτό.

 
Aρθρο 25ο

 

Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με ψηφοφορία, με ονομαστική κλήση, ζητήματα δε των οποίων η παραδοχή είναι εμφανής μπορούν να ψηφισθούν και με ανάταση της χειρός εφ' όσον δεν υπάρχει αντίρρηση. Αποφάσεις επί οποιουδήποτε θέματος μπορούν να ληφθούν με μυστική ψηφοφορία εφ' όσον ήθελε το ζητήσει ένα δέκατο (1/10) των παρόντων μελών. Κάθε ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση που αφορά σε Αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, και εν γένει προσωπικά ζητήματα, πρέπει να είναι πάντοτε μυστική. Για την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας εκλέγονται τρεις (3) - πέντε (5) ψηφολέκτες.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να εγκριθεί Εσωτερικός Κανονισμός που ρυθμίζει θέματα που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία του Συνδέσμου του οποίου η ισχύς αρχίζει από την στιγμή που κατατίθεται στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Σωματείων).Aρθρο 26ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Τα μέλη του Συνδέσμου καλούνται στις Γενικές Συνελεύσεις με προσωπικές προσκλήσεις που αποστέλλονται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως, στις οποίες καθορίζεται σαφώς ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της Συνελεύσεως, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν. Οι προσκλήσεις στα μέλη των επαρχιών αποστέλλονται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως. Οι προσκλήσεις στα μέλη που διαμένουν στο εξωτερικό αποστέλλονται τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως.Aρθρο 27ο

Στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις εκτίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους και υποβάλλονται για έγκριση ο απολογισμός και ισολογισμός του προηγούμενου έτους και προϋπολογισμός του επόμενου και γενικά συζητείται κάθε θέμα γραμμένο στην ημερήσια διάταξη. Τις συζητήσεις κατά τις Συνελεύσεις διευθύνει Πρόεδρος που εκλέγεται από τη Συνέλευση, καθώς και Γραμματέας ο οποίος κρατάει τα πρακτικά, χωρίς να αποκλείονται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην ημερήσια διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων, τακτικών ή εκτάκτων, περιλαμβάνεται επίσης κάθε θέμα που θα μπορούσε να προταθεί εγγράφως από το 1/20 τουλάχιστον από όσα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου, εφ' όσον η σχετική αίτηση κατατέθηκε 5 ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως.Aρθρο 28ο

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προκειμένου να διεξαχθούν αρχαιρεσίες, η διεξαγωγή τους γνωστοποιείται με εγκύκλιο προς όλα τα μέλη τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών.

Η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες γίνεται με κοινό ψηφοδέλτιο το οποίο καταρτίζεται βάσει υποψηφιοτήτων που υποβάλλονται στην Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου 45 το αργότερο ημέρες πριν από τις Αρχαιρεσίες. Όσα μέλη μένουν στην επαρχία πρέπει να αποστέλλουν δηλώσεις υποψηφιότητας με συστημένη επιστολή.

Κατά την Γενική Συνέλευση κατά την οποία διενεργούνται αρχαιρεσίες, εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή των αρχαιρεσιών, αποτελούμενη από πέντε τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει την τάξη και την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Μετά την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως διακόπτεται η Συνέλευση, οι δε αρχαιρεσίες διεξάγονται την επόμενη ημέρα από την ανατολή μέχρι την δύση του ήλιου.Aρθρο 29ο

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Η ψηφοφορία διενεργείται σε όλη την Ελλάδα με ψηφοδέλτια μέσα σε ομοιόμορφα φάκελλα που διανέμονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και φέρουν την σφραγίδα του Συνδέσμου. Τα μέλη τα οποία διαμένουν στην Αθήνα και Πειραιά ψηφίζουν αυτοπροσώπως. Τα μέλη του Συνδέσμου που διαμένουν στην επαρχία ή το εξωτερικό εφ' όσον είναι ταμειακώς εντάξει ψηφίζουν ταχυδρομικώς. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποστέλλει με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα στα τακτικά μέλη που διαμένουν στις επαρχίες ή το εξωτερικό ψηφοδέλτια για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή μέσα σε ειδικούς φακέλλους 20 ημέρες πριν από τις εκλογές και 30 ημέρες για τα μέλη που διαμένουν στο εξωτερικό.

Κάθε μέλος ψηφίζει και κλείνει το ψηφοδέλτιο στον ειδικό φάκελλο της ψηφοφορίας. Τον φάκελλο αυτό σφραγισμένο εσωκλείει σε απλό φάκελλο συνήθους αλληλογραφίας επί του οποίου σημειώνει τον αποστολέα και την λέξη «ψηφοδέλτιο» και το αποστέλλει συστημένο στον Σύνδεσμο.

Κατά την ημέρα των εκλογών η πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει τους φακέλλους από τον Γενικό Γραμματέα, σημειώνει τα ονόματα των αποστολέων, ανοίγει τους εξωτερικούς φακέλλους και ρίχνει τον εσωτερικό σφραγισμένο φάκελλο στην κάλπη.Aρθρο 30ο

Όταν τελειώσει η ψηφοφορία αρχίζει στη συνέχεια η διαλογή των ψήφων η οποία συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι τέλους. Η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει τα σχετικά πρωτόκολλα και τους πίνακες σειράς επιτυχίας των μελών και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες. Η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει τα σχετικά έγγραφα και τα ψηφοδέλτια στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.Aρθρο 31ο

Η σειρά επιτυχίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αναπληρωματικών μελών κανονίζεται βάσει του αριθμού των ψήφων τις οποίες έλαβε κάθε υποψήφιος. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Ως αναπληρωματικά μέλη ανακηρύσσονται, για μεν το Διοικητικό Συμβούλιο έξι (6) για δε την Εξελεγκτική Επιτροπή δύο (2) κατά τη σειρά επιτυχίας τους.

Μέχρι το διορισμό ή εκλογή νέας Διοικήσεως και την ανάληψη των καθηκόντων της, η παλαιά Διοίκηση εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του Συνδέσμου.

 
Aρθρο 32ο

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να καταρτίζει επιτροπές αποτελούμενες από ένα μέλος αυτού ως εισηγητή και δύο ή περισσότερα μέλη του Συνδέσμου. Οι επιτροπές αυτές καταρτίζονται για μελέτη και επίλυση ειδικής φύσεως ζητημάτων υφισταμένων ή εκτάκτως εμφανιζομένων στον Σύνδεσμο, απαρτίζονται δε από μέλη που έχουν ειδικότητα που σχετίζεται προς τα υπό μελέτη θέματα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο για κατατόπισή του μπορεί να συνεδριάζει από κοινού με την επιτροπή επί του θέματος που την απασχολεί. Όταν λήξει ο λόγος για τον οποίο συγκροτήθηκε η επιτροπή αυτοδικαίως καταργείται.
Επιτροπές όπως Νομοθεσίας, Κοινωνικοοικονομικών υποθέσεων, Δημοσίων Σχέσεων, Συνεδρίων, Εκδόσεως Περιοδικού, Βιβλιοθήκης, Επιμορφώσεως, Επαρχιακών Τμημάτων, Ψυχαγωγίας και Φιλοξενίας θεωρούνται μόνιμες. Η θητεία των μελών των Επιτροπών αυτών είναι ισόχρονη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τομείς κατά ειδικότητες.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών, την επιμόρφωση και την μελέτη κοινών προβλημάτων μπορούν να ιδρύονται τομείς μέσα στον Σύνδεσμο οι οποίοι διευθύνονται από τριμελή ως επταμελή επιτροπή που αναδεικνύεται από τα μέλη κάθε ομάδος Νοσηλευτών. Από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει και για τον αριθμό των μελών της Επιτροπής, ορίζεται ένα μέλος του ως υπεύθυνος Σύμβουλος για κάθε τομέα.
Οι τομείς ιδρύονται ανάλογα με τις ανάγκες και την επιθυμία των μελών, για τους εργαζόμενους σε παρεμφερείς κλάδους ή για τους έχοντες κοινά ενδιαφέροντα όπως π.χ. Νοσηλευτικής Εκπαιδεύσεως, Διοικήσεως Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Νοσηλευτών Χειρουργείου, Ειδικών Μονάδων Θεραπείας, Παθολογικής-Χειρουργικής Νοσηλευτικής, Ογκολογικής, Καρδιολογικής, Ορθοπεδικής, Παιδιατρικής Νοσηλευτικής, Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής, Γηριατρικής Νοσηλευτικής, Δημοσίας Υγιεινής και Κοινοτικής Νοσηλευτικής, Ερεύνης κ.λπ.Aρθρο 33ο

Τα πορίσματα των ειδικών Επιτροπών και των τομέων έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα για το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλονται σ' αυτό με εκθέσεις των εισηγητών τους, ή των υπευθύνων τους.Aρθρο 34ο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

Για την καλύτερη λειτουργία και προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου σε περιφέρειες ή πόλεις όπου κατοικούν ή εργάζονται 100 τουλάχιστον τακτικά μέλη, ιδρύεται Περιφερειακό Τμήμα και σε πόλεις, κωμοπόλεις ή χωριά όπου κατοικούν ή εργάζονται τουλάχιστον 10 τακτικά μέλη ιδρύεται Παράρτημα του Συνδέσμου, μετά από αίτηση των μελών, σε κάθε περίπτωση, προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και αποφασίζει σχετικώς.

Το Περιφερειακό Τμήμα διευθύνει πενταμελές ως επταμελές περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τα μέλη του Τμήματος.

Το Παράρτημα διευθύνει τριμελής ως πενταμελής τοπική Επιτροπή τα μέλη της οποίας εκλέγονται από τα τακτικά μέλη του Παραρτήματος.

Σε Ιδρύματα ή Υγειονομικές Υπηρεσίες όπου υπηρετούν περισσότερα από 8 μέλη το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα Περιφερειακά Συμβούλια ορίζουν ένα μέλος που υπηρετεί στο Ίδρυμα, ως «Εκπρόσωπο», για την καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση των μελών.

Η εκλογή και σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου καθώς της Τοπικής Επιτροπής και ο ορισμός των «Εκπροσώπων» στα Ιδρύματα θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα θα ορισθούν στον Εσωτερικό Κανονισμό που θα καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση (όπως προβλέπεται στο άρθρο 25).

Με τον Εσωτερικό Κανονισμό θα ρυθμίζονται τα δικαιώματα, τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις και ο τρόπος λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων, των Τοπικών Επιτροπών και των «Εκπροσώπων» λεπτομερώς.

Δύο φορές το χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί σε συνδιάσκεψη τους Προέδρους και Γραμματείς των Περιφερειακών Τμημάτων με σκοπό την αμοιβαία ενημέρωση σε θέματα που αφορούν τα μέλη και τη συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Στη συνδιάσκεψη αυτή γίνονται εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου.

Στην μία από τις δύο συνδιασκέψεις καλούνται και οι υπεύθυνοι των τοπικών Επιτροπών, των Παραρτημάτων και οι «Εκπρόσωποι» στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Υγειονομικές Υπηρεσίες.Aρθρο 35ο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συνδέσμου των οποίων η συμπεριφορά αντιβαίνει τους επιδιωκομένους από το Σύνδεσμο σκοπούς ή αποβαίνει σε φανερή ζημία της επαγγελματικής τάξεως των Νοσηλευτών ή εν πάσει περιπτώσει είναι επιμεμπτή ηθικά ή συνιστά παράβαση του Ποινικού Νόμου, διαγράφονται από το Μητρώο του μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Διαγράφεται επίσης κάθε μέλος το οποίο δεν κατέβαλε την συνδρομή του επί 4 έτη.

Για κάθε περίπτωση παραβάσεως του Νόμου ή του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο επωμίζεται πειθαρχικά καθήκοντα και μπορεί να επιβάλλει την διαγραφή του παρεκτραπέντος μέλους αφού το καλέσει σε απολογία γραπτή ή προφορική πριν από 48 τουλάχιστον ώρες. Σε περίπτωση κατά την οποία το παρεκτραπέν μέλος τυχαίνει να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την πειθαρχική δικαιοδοσία ασκούν τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία. Σε ισοψηφία επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει για την έκπτωση του μέλους από το αξίωμα του Συμβούλου, καθώς και για την διαγραφή του από τον Σύνδεσμο.Aρθρο 36ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΗΜΑ

Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα η οποία φέρει στο κέντρο την κεφαλή «Υγείας» με τις λέξεις «Υγείας Θεράπαινα» και σε κύκλο τις λέξεις «Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος 1923».


Το ίδιο διακριτικό έχει και το Σήμα του Συνδέσμου το οποίο δικαιούνται να φέρουν τα τακτικά μέλη του. Ο τίτλος του Συνδέσμου στο Σήμα αναγράφεται με τα αρχικά Ε.Σ.Ν.Ε.Aρθρο 37ο

Ο Σύνδεσμος διαλύεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία συγκαλείται για τον σκοπό αυτό και λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγρ. 4 του Καταστατικού. Εάν ο Σύνδεσμος διαλυθεί η περιουσία του διατίθεται με απόφαση της Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.Aρθρο 38ο

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις εκάστοτε περί Σωματείων διατάξεις.Ιωάννινα, 14 Μαϊου 2002