ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


 


Aρθρο 15ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή, καθώς και κατά τις δημόσιες εν γένει υποχρεώσεις του Συνδέσμου. Καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, την αλληλογραφία και γενικά κάθε έγγραφο και πιστοποιητικό. Υπογράφει με τον Ταμία και τον Γενικό Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών και κάθε έγγραφο που αφορά στην κίνηση των κεφαλαίων του Συνδέσμου.

Ο Πρόεδρος είναι συνυπεύθυνος με τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από το Νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.Aρθρο 16ο

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται αναπληρώνει ο Α' Αντιπρόεδρος, και αυτόν όταν εμποδίζεται ο Β' Αντιπρόεδρος, τον Γραμματέα και Ταμία, ένας από τους Συμβούλους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή θανάτου του Προέδρου πρέπει να εκλεγεί νέος Πρόεδρος, μετά από σύγκληση για τον σκοπό αυτό του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που ο εκλεγόμενος Πρόεδρος είναι ήδη Γραμματέας ή Ταμίας, πρέπει να παραιτηθεί του άλλου αξιώματος, δηλαδή του Γραμματέα ή του Ταμία και αυτό σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού.Aρθρο 17ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί την αλληλογραφία του Συνδέσμου, κρατεί το αρχείο, το μητρώο και την σφραγίδα του, συντάσσει, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Συνδέσμου και κάθε εν γένει έγγραφο. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.Aρθρο 18ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την εν γένει διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συνδέσμου. Φροντίζει για την είσπραξη των συνδρομών καθώς και για κάθε τακτικό ή έκτακτο έσοδο του Συνδέσμου, καταβάλλει δε τις δαπάνες οποιουδήποτε μέλους οι οποίες πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Συνδέσμου και βαρύνουν το Ταμείο του. Επίσης καταβάλλει και τις δαπάνες των εκπροσώπων των επαρχιακών τμημάτων που πραγματοποιούνται για λογαριασμό αυτών και που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Συνδέσμου με την επιφύλαξη της εφαρμογής της τελευταίας περιόδου του άρθρου 34.

Τηρεί βιβλίο εσόδων-εξόδων και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο επί των οικονομικών του Συνδέσμου.

Ο Ταμίας καταρτίζει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων κάθε ημερολογιακού έτους και τον υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην συνέχεια στην ετήσια Γενική Συνέλευση.

Εκτός των βιβλίων που αναφέρονται στο άρθρο 17 τηρείται και βιβλίο όπου καταχωρούνται οι εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Κάθε πληρωμή ενεργείται με ένταλμα που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Ο Ταμίας μπορεί να κρατεί «εις χείρας» για τις επείγουσες δαπάνες του Συνδέσμου ποσό καθοριζόμενο κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεώνεται να καταθέτει κάθε επί πλέον ποσό σε μια από τις Τράπεζες ή τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια επ' ονόματι του Συνδέσμου. Για τη διάθεση του «ανά χείρας» ποσού ο Ταμίας λογοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε δίμηνο.

Ο Κοσμήτορας επιμελείται του χώρου εγκαταστάσεως των γραφείων του Συνδέσμου και φροντίζει για την τάξη και ευπρέπεια του περιβάλλοντος, εξασφαλίζει άνετη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου, όπως συγκεντρώσεις μελών, συνελεύσεις, συνέδρια, κ.λπ. Τηρεί βιβλίο κινητής περιουσίας του Συνδέσμου.Aρθρο 19ο

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να προσλαμβάνεται εφ' όσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, έμμισθο προσωπικό για τις ανάγκες του Συνδέσμου.