ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Aρθρο 9ο

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Σύνδεσμος διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενο από τη Γενική Συνέλευση κάθε τετραετία με μυστική ψηφοφορία. Την ψηφοφορία καθώς και την διαλογή των ψήφων εποπτεύει πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή που υποδεικνύεται από την Γενική Συνέλευση. Στην ίδια ψηφοφορία εκλέγονται έξι αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, καθώς και δύο αναπληρωματικά μέλη αυτής. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και μέλη που έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα ως τοιαύτα δεν μπορούν να εκλεγούν ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του Συνδέσμου τα οποία στερήθηκαν από το νόμο ή μετά από δικαστική απόφαση τα πολιτικά τους δικαιώματα και όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.Aρθρο 10ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του πρώτου πλειοψηφήσαντος μέλους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή του, στην πρώτη του συνεδρίαση και με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του εκλέγει: Πρόεδρο, Α' Αντιπρόεδρο, Β' Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Κοσμήτορα. Η συμμετοχή των μελών αυτών στην διοίκηση του Συνδέσμου είναι άμισθη.

Η ιδιότητα του Προέδρου, του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα δεν επιτρέπεται να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.Aρθρο 11ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα έξι (6) μέλη του και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία. Σε ισοψηφία βαρύνει η ψήφος του Προέδρου.

Προκειμένου περί προσωπικών ζητημάτων όλων των μελών του Συνδέσμου ή περί άλλων σοβαρών θεμάτων του Συνδέσμου, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.Aρθρο 12ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς μία φορά τον μήνα τουλάχιστον, εκτάκτως δε όσες φορές παρουσιάζεται ανάγκη, καλούμενο από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου. Επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, την τοποθέτηση των κεφαλαίων του Συνδέσμου, επιλαμβάνεται για κάθε αναφυόμενο θέμα, αποφασίζει και εγκρίνει κάθε εν γένει δαπάνη και διενεργεί κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση και την περιουσιακή διαχείριση του Συνδέσμου βάσει των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.

Προκειμένου περί αποκτήσεως ακινήτων με αντάλλαγμα προηγείται πάντοτε έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως.Aρθρο 13ο

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς συνεδρίες θεωρείται αυτοδικαίως παραιτημένο και αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα κατά την ψηφοφορία της Γενικής Συνελεύσεως και ούτω καθ' εξής.Aρθρο 14ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των τακτικών μελών του Συνδέσμου για διάστημα μιας τετραετίας από αυτούς που συμπλήρωσαν τρία (3) τουλάχιστον χρόνια ως μέλη του Συνδέσμου και που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον Σύνδεσμο.