ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Aρθρο 20ο

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Διοίκηση του Συνδέσμου ελέγχεται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, τα τακτικά μέλη της οποίας με τα δύο (2) αναπληρωματικά της μέλη εκλέγονται μετά την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και τα αναπληρωματικά του μέλη. Η διάρκεια των καθηκόντων της είναι τετραετής.

Σε περίπτωση αποχωρήσεως μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αυτή συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη της κατά σειρά εκλογής.Aρθρο 21ο

Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενημερώνεται επί της εκθέσεως πεπραγμένων που υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση ο Γενικός Γραμματέας καθώς και επί της εκθέσεως που υποβάλλει ο Ταμίας. Στην συνέχεια η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει την δική της έκθεση σε ειδική συνεδρία και την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως.Aρθρο 22ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Οι Συνελεύσεις είναι δύο ειδών: Τακτικές και Έκτακτες. Η Τακτική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά το χρόνο, το πρώτο εξάμηνο του χρόνου και σ' αυτή υποβάλλεται έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία, υποβάλλονται δε προς έγκριση ο Ισολογισμός και Απολογισμός του λήξαντος οικονομικού έτους καθώς και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους μαζί με έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, στη συνέχεια συζητείται κάθε θέμα εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη.Aρθρο 23ο

Έκτακτη Συνέλευση συγκροτείται όποτε κριθεί αυτό αναγκαίο από τον Πρόεδρο και την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν ζητηθεί εγγράφως, για ορισμένο θέμα, από το ένα εικοστό των μελών που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει σε Γενική Συνέλευση τα μέλη μέσα σε ένα μήνα.Aρθρο 24ο

ΑΠΑΡΤΙΑ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών.

Κάθε μέλος του Συνδέσμου μπορεί κατά τις Συνελεύσεις ν' αντιπροσωπευθεί από άλλο μέλος το οποίο έχει γι' αυτό το σκοπό εξουσιοδοτηθεί. Στην περίπτωση αυτή το αντιπροσωπευόμενο μέλος θεωρείται παρόν για την απαρτία.

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη Συνέλευση, αυτή συνέρχεται εκ νέου με τα ίδια θέματα εντός οκτώ (8) ημερών στον ίδιο τόπο και χρόνο, οπότε θεωρείται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Η τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται από την Γενική Συνέλευση παρισταμένου αυτοπροσώπως ή ειδικά γι' αυτό εξουσιοδοτουμένου του μισού τουλάχιστον του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών του συν ένα. Η απόφαση λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων του αριθμού των παρόντων μελών της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία συγκαλείται ειδικώς για τον σκοπό αυτό.