ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Aρθρο 3ο

 

ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα και των δύο φύλων.Aρθρο 4ο

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Μέλη τακτικά του Συνδέσμου είναι:

α. Νοσηλευτές απόφοιτοι τριτοβάθμιας Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, ΠΕ και ΤΕ.

β. Νοσηλευτές απόφοιτοι Σχολών ή Τμημάτων Νοσηλευτικής της αλλοδαπής των οποίων τα Διπλώματα έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους και εφ' όσον τα βασικά εκπαιδευτικά προσόντα εισαγωγής-αποφοιτήσεως κρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ισόβαθμα με τα προσόντα των Νοσηλευτών της χώρας μας (απόφοιτοι μεταλυκειακού Νοσηλευτικού προγράμματος τριετούς τουλάχιστον διαρκείας).

γ. Νοσηλευτές προερχόμενοι από τις χώρες της Ε.Ε. εφ' όσον οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται ως ισότιμοι βάσει των Κατευθυντηρίων Οδηγιών της Ε.Ε.Aρθρο 5ο

ΑΡΩΓΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

1. Αρωγά μέλη του Συνδέσμου μπορούν να είναι Σπουδαστές και Φοιτητές Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών ή Τμημάτων Νοσηλευτικής.
Τα αρωγά μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, έχουν όμως το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές κοινωνικές πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Συνδέσμου.
Για να γίνει αρωγό μέλος του Συνδέσμου, όποιος επιθυμεί, πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, το οποίο αποφασίζει για την εγγραφή του ή όχι μετά από έλεγχο των προσόντων του. Τα αρωγά μέλη εγγράφονται σε ιδιαίτερο Μητρώο.
Η συνδρομή και το δικαίωμα εγγραφής των αρωγών μελών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.

2. Επίτιμα μέλη είναι πρόσωπα που κατέχουν διακεκριμένη θέση στην κοινωνία έστω και αν δεν ανήκουν στην επαγγελματική θέση στην κοινωνία έστω και αν δεν ανήκουν στην επαγγελματική τάξη των Νοσηλευτών, τα οποία εκδηλώνουν με την υλική ή ηθική τους υποστήριξη το ενδιαφέρον τους για την προαγωγή του Συνδέσμου και την ευόδωση του έργου του.Aρθρο 6ο

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κάθε Νοσηλευτής, που διαθέτει τα κατά το άρθρο 4 προσόντα και επιθυμεί να γίνει τακτικό μέλος του Συνδέσμου, απευθύνεται εγγράφως στη Γραμματεία του Συνδέσμου με αίτηση που συνοδεύεται από κεκυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος Νοσηλευτή, Νοσοκόμου. Εγγράφεται δε στο Μητρώο του Ε.Σ.Ν.Ε. αφού προηγουμένως διαπιστωθούν τα προσόντα του από το Διοικητικό Συμβούλιο.Aρθρο 7ο

ΕΓΓΡΑΦΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει εφ' άπαξ χίλιες (1.000) δρχ. για την εγγραφή του και δύο χιλιάδες (2.000) δρχ. για συνδρομή κάθε χρόνο συμπεριλαμβανομένης και της συνδρομής του περιοδικού το οποίο εκδίδεται από τον Σύνδεσμο, καθώς και της ετήσιας συνδρομής κάθε μέλους στο Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών (I.C.N.), στην Μόνιμη Επιτροπή Νοσηλευτών της Ε.Ε. (P.C.N.) και άλλες Διεθνείς Οργανώσεις.

Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο του νέου χρόνου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αυξηθεί το ποσό εγγραφής και της συνδρομής των μελών του Συνδέσμου.

Η καθυστέρηση και μιας ετήσιας συνδρομής καθώς και οποιαδήποτε άλλης οικονομικής υποχρεώσεως συνεπάγεται τον αποκλεισμό του καθυστερούντος μέλους από τις Συνελεύσεις του Συνδέσμου και την στέρηση του δικαιώματος να εκλέγει και να εκλέγεται.Aρθρο 8ο

ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Συνδέσμου είναι:

1. Οι συνδρομές των τακτικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και οι έκτακτες εισφορές.

2. Οι συνδρομές των αρωγών μελών.

3. Οι τυχόν κρατικές και άλλες επιχορηγήσεις και δωρεές ή κληροδοτήματα εκ μέρους οποιουδήποτε, καθώς και το προϊόν από εισπράξεις εορτών, λαχείων, διαφόρων εκδηλώσεων και κάθε ποσό εισερχόμενο στο Ταμείο του Συνδέσμου.

4. Η αποδοχή κληρονομιάς γίνεται με το ευεργέτημα της απογραφής.

5. Δωρητές - Ευεργέτες - Μεγάλοι Ευεργέτες ανακηρύσσονται οι προσφέροντες ποσό που ισοδυναμεί τουλάχιστον με το 1/20, 1/10, 1/5 του ετήσιου προϋπολογισμού του Συνδέσμου αντιστοίχως.