ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Aρθρο 25ο

 

Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με ψηφοφορία, με ονομαστική κλήση, ζητήματα δε των οποίων η παραδοχή είναι εμφανής μπορούν να ψηφισθούν και με ανάταση της χειρός εφ' όσον δεν υπάρχει αντίρρηση. Αποφάσεις επί οποιουδήποτε θέματος μπορούν να ληφθούν με μυστική ψηφοφορία εφ' όσον ήθελε το ζητήσει ένα δέκατο (1/10) των παρόντων μελών. Κάθε ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση που αφορά σε Αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, και εν γένει προσωπικά ζητήματα, πρέπει να είναι πάντοτε μυστική. Για την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας εκλέγονται τρεις (3) - πέντε (5) ψηφολέκτες.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να εγκριθεί Εσωτερικός Κανονισμός που ρυθμίζει θέματα που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία του Συνδέσμου του οποίου η ισχύς αρχίζει από την στιγμή που κατατίθεται στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Σωματείων).Aρθρο 26ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Τα μέλη του Συνδέσμου καλούνται στις Γενικές Συνελεύσεις με προσωπικές προσκλήσεις που αποστέλλονται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως, στις οποίες καθορίζεται σαφώς ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της Συνελεύσεως, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν. Οι προσκλήσεις στα μέλη των επαρχιών αποστέλλονται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως. Οι προσκλήσεις στα μέλη που διαμένουν στο εξωτερικό αποστέλλονται τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως.Aρθρο 27ο

Στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις εκτίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους και υποβάλλονται για έγκριση ο απολογισμός και ισολογισμός του προηγούμενου έτους και προϋπολογισμός του επόμενου και γενικά συζητείται κάθε θέμα γραμμένο στην ημερήσια διάταξη. Τις συζητήσεις κατά τις Συνελεύσεις διευθύνει Πρόεδρος που εκλέγεται από τη Συνέλευση, καθώς και Γραμματέας ο οποίος κρατάει τα πρακτικά, χωρίς να αποκλείονται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην ημερήσια διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων, τακτικών ή εκτάκτων, περιλαμβάνεται επίσης κάθε θέμα που θα μπορούσε να προταθεί εγγράφως από το 1/20 τουλάχιστον από όσα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου, εφ' όσον η σχετική αίτηση κατατέθηκε 5 ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως.Aρθρο 28ο

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προκειμένου να διεξαχθούν αρχαιρεσίες, η διεξαγωγή τους γνωστοποιείται με εγκύκλιο προς όλα τα μέλη τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών.

Η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες γίνεται με κοινό ψηφοδέλτιο το οποίο καταρτίζεται βάσει υποψηφιοτήτων που υποβάλλονται στην Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου 45 το αργότερο ημέρες πριν από τις Αρχαιρεσίες. Όσα μέλη μένουν στην επαρχία πρέπει να αποστέλλουν δηλώσεις υποψηφιότητας με συστημένη επιστολή.

Κατά την Γενική Συνέλευση κατά την οποία διενεργούνται αρχαιρεσίες, εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή των αρχαιρεσιών, αποτελούμενη από πέντε τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει την τάξη και την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Μετά την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως διακόπτεται η Συνέλευση, οι δε αρχαιρεσίες διεξάγονται την επόμενη ημέρα από την ανατολή μέχρι την δύση του ήλιου.Aρθρο 29ο

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Η ψηφοφορία διενεργείται σε όλη την Ελλάδα με ψηφοδέλτια μέσα σε ομοιόμορφα φάκελλα που διανέμονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και φέρουν την σφραγίδα του Συνδέσμου. Τα μέλη τα οποία διαμένουν στην Αθήνα και Πειραιά ψηφίζουν αυτοπροσώπως. Τα μέλη του Συνδέσμου που διαμένουν στην επαρχία ή το εξωτερικό εφ' όσον είναι ταμειακώς εντάξει ψηφίζουν ταχυδρομικώς. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποστέλλει με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα στα τακτικά μέλη που διαμένουν στις επαρχίες ή το εξωτερικό ψηφοδέλτια για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή μέσα σε ειδικούς φακέλλους 20 ημέρες πριν από τις εκλογές και 30 ημέρες για τα μέλη που διαμένουν στο εξωτερικό.

Κάθε μέλος ψηφίζει και κλείνει το ψηφοδέλτιο στον ειδικό φάκελλο της ψηφοφορίας. Τον φάκελλο αυτό σφραγισμένο εσωκλείει σε απλό φάκελλο συνήθους αλληλογραφίας επί του οποίου σημειώνει τον αποστολέα και την λέξη «ψηφοδέλτιο» και το αποστέλλει συστημένο στον Σύνδεσμο.

Κατά την ημέρα των εκλογών η πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει τους φακέλλους από τον Γενικό Γραμματέα, σημειώνει τα ονόματα των αποστολέων, ανοίγει τους εξωτερικούς φακέλλους και ρίχνει τον εσωτερικό σφραγισμένο φάκελλο στην κάλπη.Aρθρο 30ο

Όταν τελειώσει η ψηφοφορία αρχίζει στη συνέχεια η διαλογή των ψήφων η οποία συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι τέλους. Η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει τα σχετικά πρωτόκολλα και τους πίνακες σειράς επιτυχίας των μελών και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες. Η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει τα σχετικά έγγραφα και τα ψηφοδέλτια στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.Aρθρο 31ο

Η σειρά επιτυχίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αναπληρωματικών μελών κανονίζεται βάσει του αριθμού των ψήφων τις οποίες έλαβε κάθε υποψήφιος. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Ως αναπληρωματικά μέλη ανακηρύσσονται, για μεν το Διοικητικό Συμβούλιο έξι (6) για δε την Εξελεγκτική Επιτροπή δύο (2) κατά τη σειρά επιτυχίας τους.

Μέχρι το διορισμό ή εκλογή νέας Διοικήσεως και την ανάληψη των καθηκόντων της, η παλαιά Διοίκηση εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του Συνδέσμου.