ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Aρθρο 32ο

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να καταρτίζει επιτροπές αποτελούμενες από ένα μέλος αυτού ως εισηγητή και δύο ή περισσότερα μέλη του Συνδέσμου. Οι επιτροπές αυτές καταρτίζονται για μελέτη και επίλυση ειδικής φύσεως ζητημάτων υφισταμένων ή εκτάκτως εμφανιζομένων στον Σύνδεσμο, απαρτίζονται δε από μέλη που έχουν ειδικότητα που σχετίζεται προς τα υπό μελέτη θέματα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο για κατατόπισή του μπορεί να συνεδριάζει από κοινού με την επιτροπή επί του θέματος που την απασχολεί. Όταν λήξει ο λόγος για τον οποίο συγκροτήθηκε η επιτροπή αυτοδικαίως καταργείται.
Επιτροπές όπως Νομοθεσίας, Κοινωνικοοικονομικών υποθέσεων, Δημοσίων Σχέσεων, Συνεδρίων, Εκδόσεως Περιοδικού, Βιβλιοθήκης, Επιμορφώσεως, Επαρχιακών Τμημάτων, Ψυχαγωγίας και Φιλοξενίας θεωρούνται μόνιμες. Η θητεία των μελών των Επιτροπών αυτών είναι ισόχρονη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τομείς κατά ειδικότητες.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών, την επιμόρφωση και την μελέτη κοινών προβλημάτων μπορούν να ιδρύονται τομείς μέσα στον Σύνδεσμο οι οποίοι διευθύνονται από τριμελή ως επταμελή επιτροπή που αναδεικνύεται από τα μέλη κάθε ομάδος Νοσηλευτών. Από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει και για τον αριθμό των μελών της Επιτροπής, ορίζεται ένα μέλος του ως υπεύθυνος Σύμβουλος για κάθε τομέα.
Οι τομείς ιδρύονται ανάλογα με τις ανάγκες και την επιθυμία των μελών, για τους εργαζόμενους σε παρεμφερείς κλάδους ή για τους έχοντες κοινά ενδιαφέροντα όπως π.χ. Νοσηλευτικής Εκπαιδεύσεως, Διοικήσεως Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Νοσηλευτών Χειρουργείου, Ειδικών Μονάδων Θεραπείας, Παθολογικής-Χειρουργικής Νοσηλευτικής, Ογκολογικής, Καρδιολογικής, Ορθοπεδικής, Παιδιατρικής Νοσηλευτικής, Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής, Γηριατρικής Νοσηλευτικής, Δημοσίας Υγιεινής και Κοινοτικής Νοσηλευτικής, Ερεύνης κ.λπ.Aρθρο 33ο

Τα πορίσματα των ειδικών Επιτροπών και των τομέων έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα για το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλονται σ' αυτό με εκθέσεις των εισηγητών τους, ή των υπευθύνων τους.Aρθρο 34ο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

Για την καλύτερη λειτουργία και προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου σε περιφέρειες ή πόλεις όπου κατοικούν ή εργάζονται 100 τουλάχιστον τακτικά μέλη, ιδρύεται Περιφερειακό Τμήμα και σε πόλεις, κωμοπόλεις ή χωριά όπου κατοικούν ή εργάζονται τουλάχιστον 10 τακτικά μέλη ιδρύεται Παράρτημα του Συνδέσμου, μετά από αίτηση των μελών, σε κάθε περίπτωση, προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και αποφασίζει σχετικώς.

Το Περιφερειακό Τμήμα διευθύνει πενταμελές ως επταμελές περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τα μέλη του Τμήματος.

Το Παράρτημα διευθύνει τριμελής ως πενταμελής τοπική Επιτροπή τα μέλη της οποίας εκλέγονται από τα τακτικά μέλη του Παραρτήματος.

Σε Ιδρύματα ή Υγειονομικές Υπηρεσίες όπου υπηρετούν περισσότερα από 8 μέλη το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα Περιφερειακά Συμβούλια ορίζουν ένα μέλος που υπηρετεί στο Ίδρυμα, ως «Εκπρόσωπο», για την καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση των μελών.

Η εκλογή και σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου καθώς της Τοπικής Επιτροπής και ο ορισμός των «Εκπροσώπων» στα Ιδρύματα θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα θα ορισθούν στον Εσωτερικό Κανονισμό που θα καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση (όπως προβλέπεται στο άρθρο 25).

Με τον Εσωτερικό Κανονισμό θα ρυθμίζονται τα δικαιώματα, τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις και ο τρόπος λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων, των Τοπικών Επιτροπών και των «Εκπροσώπων» λεπτομερώς.

Δύο φορές το χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί σε συνδιάσκεψη τους Προέδρους και Γραμματείς των Περιφερειακών Τμημάτων με σκοπό την αμοιβαία ενημέρωση σε θέματα που αφορούν τα μέλη και τη συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Στη συνδιάσκεψη αυτή γίνονται εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου.

Στην μία από τις δύο συνδιασκέψεις καλούνται και οι υπεύθυνοι των τοπικών Επιτροπών, των Παραρτημάτων και οι «Εκπρόσωποι» στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Υγειονομικές Υπηρεσίες.Aρθρο 35ο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συνδέσμου των οποίων η συμπεριφορά αντιβαίνει τους επιδιωκομένους από το Σύνδεσμο σκοπούς ή αποβαίνει σε φανερή ζημία της επαγγελματικής τάξεως των Νοσηλευτών ή εν πάσει περιπτώσει είναι επιμεμπτή ηθικά ή συνιστά παράβαση του Ποινικού Νόμου, διαγράφονται από το Μητρώο του μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Διαγράφεται επίσης κάθε μέλος το οποίο δεν κατέβαλε την συνδρομή του επί 4 έτη.

Για κάθε περίπτωση παραβάσεως του Νόμου ή του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο επωμίζεται πειθαρχικά καθήκοντα και μπορεί να επιβάλλει την διαγραφή του παρεκτραπέντος μέλους αφού το καλέσει σε απολογία γραπτή ή προφορική πριν από 48 τουλάχιστον ώρες. Σε περίπτωση κατά την οποία το παρεκτραπέν μέλος τυχαίνει να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την πειθαρχική δικαιοδοσία ασκούν τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία. Σε ισοψηφία επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει για την έκπτωση του μέλους από το αξίωμα του Συμβούλου, καθώς και για την διαγραφή του από τον Σύνδεσμο.Aρθρο 36ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΗΜΑ

Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα η οποία φέρει στο κέντρο την κεφαλή «Υγείας» με τις λέξεις «Υγείας Θεράπαινα» και σε κύκλο τις λέξεις «Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος 1923».


Το ίδιο διακριτικό έχει και το Σήμα του Συνδέσμου το οποίο δικαιούνται να φέρουν τα τακτικά μέλη του. Ο τίτλος του Συνδέσμου στο Σήμα αναγράφεται με τα αρχικά Ε.Σ.Ν.Ε.Aρθρο 37ο

Ο Σύνδεσμος διαλύεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία συγκαλείται για τον σκοπό αυτό και λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγρ. 4 του Καταστατικού. Εάν ο Σύνδεσμος διαλυθεί η περιουσία του διατίθεται με απόφαση της Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.Aρθρο 38ο

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις εκάστοτε περί Σωματείων διατάξεις.Ιωάννινα, 14 Μαϊου 2002